Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Priebeh súťaže

Súťaž "Bankomat nápadov" má 2 kolá:

1.  Dištančné kolo (hodnotenie prijatých súťažných prác odbornou porotou a výber finalistov do prezenčného kola)

Jednotlivec, alebo 2-členný súťažný tím, zložený zo žiakov, ktorí sú v šk. roku 2019/2020 zapojení v programe Viac ako peniaze, navrhne a vypracuje súťažnú prácu (vlastné riešenie na zadanú tému) v súlade s pravidlami súťaže. Súťažná práca je spracovaná vo formáte .doc, .docx alebo .pdf a poslaná ako príloha online prihlášky tímu do súťaže.

Upozornenie: Vzhľadom na posun finále (september 2020), je dôležité, aby prihlásení žiaci, boli aj v uvedenom termíne, teda v novom šk. roku stále žiakmi školy, ktorú uvedú v prihláške do súťaže.

Súťažné tímy súťažia v dvoch kategóriách:

  • kategória "základné školy"
  • kategória "stredné školy"
Prihlásené súťažné práce hodnotí odborná porota podľa hodnotiacich kritérií pre dištančné kolo. Z prihlásených súťažných prác porota vyberie 6 súťažných tímov - finalistov zo základných škôl6 súťažných tímov - finalistov zo stredných škôl. Finalisti postupujú do prezenčného kola (finále).

          Súťažný tím je povinný uhradiť registračný poplatok vo výške 5 EUR podľa pokynov uvedených v pravidlách súťaže.

 

2.  Prezenčné kolo - finále (osobná prezentácia postupujúcich súťažných prác pred odbornou porotou)

Súťažný tím, ktorý postúpil do prezenčného kola, sa finále zúčastní osobne a v zložení, ktoré uviedol v prihláške. V prípade, že by sa finále nemohol zúčastniť niektorý z členov tímu, bude celý tím zo súťaže diskvalifikovaný a na jeho miesto postupuje v poradí ďalší tím z dištančného kola.
V prezenčnom kole nie je dovolené súťažnú prácu akokoľvek meniť alebo dopĺňať.
Súťažný tím si pripraví prezentáciu súťažnej práce v Power Pointe, ktorú predstaví odbornej porote. Pri prezentovaní súťažnej práce je možné použiť podporné prezentačné prostriedky (video, graf, tabuľku, plagát a pod.).
Súťažný tím predstaví odbornej porote súťažnú prácu v časovom limite max. 5 minút. Porota má časový limit max. 5 minút na otázky k súťažnej práci a diskusiu so súťažným tímom. 
Po skončení prezentácií všetkých súťažných tímov má porota časový priestor na poradu a vyhlásenie výsledkov. V oboch kategóriách porota udelí 1., 2. a 3. miesto na základe hodnotiacich kritérií pre prezenčné kolo (hodnotiace kritériá).  Porota má právo niektoré miesto neudeliť.