Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Priebeh súťaže

Súťaž "Bankomat nápadov" má 2 kolá:

1.  Dištančné kolo (hodnotenie prijatých súťažných prác odbornou porotou a výber finalistov do finále)

Jednotlivec alebo 2-členný súťažný tím, zložený zo žiakov, ktorí sú v šk. roku 2023/2024 zapojení v programe Viac ako peniaze, navrhne a vypracuje súťažnú prácu (vlastné riešenie na zadanú tému) v súlade s pravidlami súťaže. Súťažná práca je spracovaná vo formáte .doc, .docx alebo .pdf a poslaná ako príloha online prihlášky tímu do súťaže.

Súťažné tímy súťažia v dvoch kategóriách:

  • kategória "základné školy"
  • kategória "stredné školy"
Prihlásené súťažné práce hodnotí odborná porota podľa hodnotiacich kritérií pre dištančné kolo. Z prihlásených súťažných prác porota vyberie 6 súťažných tímov - finalistov zo základných škôl6 súťažných tímov - finalistov zo stredných škôl (V prípade nízkeho počtu prihlásených tímov v jednej z kategórii, môže dôjsť aj k ich zlúčeniu. V takom prípade postupuje spolu 10 tímov za obe kategórie). Finalisti postupujú do prezenčného finále v Banskej Bystrici, 365.labb, Lazovná 5.
Súťaž je bezplatná (neuhrádza sa žiadny registračný poplatok).

 

2.  Prezenčné finále (prezentácia postupujúcich súťažných prác pred odbornou porotou)

Súťažný tím, ktorý postúpil do finále, sa ho zúčastní osobne v zložení, ktoré uviedol v prihláške. V prípade, že by sa finále nemohol zúčastniť niektorý z členov tímu, bude celý tím zo súťaže diskvalifikovaný a na jeho miesto postupuje v poradí ďalší tím z dištančného kola (prvý v poradí).
Vo finále nie je dovolené súťažnú prácu akokoľvek meniť alebo dopĺňať.
Súťažný tím si pripraví prezentáciu súťažnej práce v Power Pointe, ktorú predstaví odbornej porote. Pri prezentovaní súťažnej práce je možné použiť podporné prezentačné prostriedky (video, graf, tabuľku, plagát a pod.).
Súťažný tím predstaví odbornej porote súťažnú prácu v časovom limite max. 5 minút. Porota má časový limit max. 5 minút na otázky k súťažnej práci a diskusiu so súťažným tímom. 
Po skončení prezentácií všetkých súťažných tímov má porota časový priestor na poradu a vyhlásenie výsledkov. V oboch kategóriách porota udelí 1., 2. a 3. miesto na základe hodnotiacich kritérií (hodnotiace kritériá).  Porota má právo niektoré miesto neudeliť.

V prípade, že sa škola, ktorej sa žiaci v aktuálnom ročníku súťaže umiestnili na 1., 2. alebo 3. mieste - v kategórii ZŠ alebo SŠ, prihlásia do programu Viac ako peniaze aj v nasledujúcom školskom roku, bude im jednorazovo odpustený poplatok za program.