Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Priebeh súťaže

Súťaž "Bankomat nápadov" má 2 kolá:

1.  Dištančné kolo (hodnotenie prijatých súťažných prác odbornou porotou a výber finalistov do finále)

Jednotlivec alebo 2-členný súťažný tím, zložený zo žiakov, ktorí sú v šk. roku 2022/2023 zapojení v programe Viac ako peniaze, navrhne a vypracuje súťažnú prácu (vlastné riešenie na zadanú tému) v súlade s pravidlami súťaže. Súťažná práca je spracovaná vo formáte .doc, .docx alebo .pdf a poslaná ako príloha online prihlášky tímu do súťaže.

Súťažné tímy súťažia v dvoch kategóriách:

  • kategória "základné školy"
  • kategória "stredné školy"
Prihlásené súťažné práce hodnotí odborná porota podľa hodnotiacich kritérií pre dištančné kolo. Z prihlásených súťažných prác porota vyberie 6 súťažných tímov - finalistov zo základných škôl6 súťažných tímov - finalistov zo stredných škôl (v prípade nízkeho počtu prihlásených tímov v jednej z kategórii, môže dôjsť aj k ich zlúčeniu). Finalisti postupujú do prezenčného finále v Banskej Bystrici.
Súťaž je bezplatná (neuhrádza sa žiadny registračný poplatok).

 

2.  Prezenčné finále (prezentácia postupujúcich súťažných prác pred odbornou porotou)

Súťažný tím, ktorý postúpil do finále, sa ho zúčastní osobne v zložení, ktoré uviedol v prihláške. V prípade, že by sa finále nemohol zúčastniť niektorý z členov tímu, bude celý tím zo súťaže diskvalifikovaný a na jeho miesto postupuje v poradí ďalší tím z dištančného kola.
Vo finále nie je dovolené súťažnú prácu akokoľvek meniť alebo dopĺňať.
Súťažný tím si pripraví prezentáciu súťažnej práce v Power Pointe, ktorú predstaví odbornej porote. Pri prezentovaní súťažnej práce je možné použiť podporné prezentačné prostriedky (video, graf, tabuľku, plagát a pod.).
Súťažný tím predstaví odbornej porote súťažnú prácu v časovom limite max. 5 minút. Porota má časový limit max. 5 minút na otázky k súťažnej práci a diskusiu so súťažným tímom. 
Po skončení prezentácií všetkých súťažných tímov má porota časový priestor na poradu a vyhlásenie výsledkov. V oboch kategóriách porota udelí 1., 2. a 3. miesto na základe hodnotiacich kritérií (hodnotiace kritériá).  Porota má právo niektoré miesto neudeliť.

V prípade, že sa škola, ktorej sa žiaci v aktuálnom ročníku súťaže umiestnili na 1., 2. alebo 3. mieste - v kategórii ZŠ alebo SŠ, prihlásia do programu Viac ako peniaze aj v nasledujúcom školskom roku, bude im jednorazovo odpustený poplatok za program.