Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihláška do programu Viac ako peniaze

TIP pre vyplnenie prihlášky: v prípade, že sa z jednej školy do programu prihlasuje viac učiteľov, odporúčame, aby ste prihlášku vyplnili z jedného počítača postupne za sebou. Po vyplnení a odoslaní prihlášky prvého učiteľa, si systém pamätá vyplnené údaje, kým nezavriete prehliadač alebo neobnovíte stránku. Stačí teda ak ďalší učiteľ upraví údaje o sebe a prihlášku odošle.

Prihlášku musí vyplniť každý učiteľ sám za seba, a to aj v prípade, ak sa vás prihlasuje viacero z rovnakej školy.

Pokiaľ máte problém s vyplnením prihlášky kontaktujte nás na: borbely@jaslovensko.sk.

 

Vypĺňajte, prosím, s diakritikou! Polia označené hviezdičkou sú povinné!

Záväzná prihláška školy a učiteľa do programu
Viac ako peniaze v školskom roku 2024/2025

Prihláška do programu je záväzná a odoslaná so súhlasom riaditeľa školy/zariadenia (ďalej len škola).
Vedenie školy bolo oboznámené s podmienkami a priebehom vzdelávacieho programu, pričom vytvorí vyučujúcemu a žiakom adekvátne podmienky na realizáciu programu v škole. Podľa možností školy umožní pedagogickému zamestnancovi a žiakom účasť na vzdelávacích aktivitách, pracovných stretnutiach, súťažiach a projektoch JA Slovensko.

 

V prípade akejkoľvek zmeny údajov uvedených v prihláške je nutné informovať organizáciu JA Slovensko.

           

Údaje o organizácii:

Junior Achievement Slovensko, n. o., Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava-Staré Mesto

IČO: 42166292, DIČ: 2022649079

číslo účtu IBAN: SK28 6500 0000 1900 2060 7248 (365.bank).

 

Poplatok za program

Program Viac ako peniaze je spoplatnený sumou 60,- € na 1 školský rok za 1 školu (bez ohľadu na počet zapojených učiteľov, tried, či žiakov). Prihláška učiteľa a školy do programu musí byť vyplnená za každého oprávneného učiteľ zvlášť. Nestačí vyplniť prihlášku iba za jedného učiteľa. Až po vyplnení prihlášky získava učiteľ svoje vlastné prístupové práva na portál (k materiálom a učebnému obsahu).

 

Zľavy z poplatku:

  • Ak je škola zapojená v jednom, rovnakom, školskom roku do vzdelávacieho programu Viac ako peniaze a súčasne aj Ja a peniaze, uhrádza poplatok iba za jeden z týchto programov. Druhý program jej poskytneme bezplatne. Spolu tak zaplatí za dva uvedené programy 60,- €.
  • Ak je škola zapojená do minimálne troch rôznych spoplatnených vzdelávacích programov Junior Achievement Slovensko v jednom školskom roku súčasne, poplatok uhrádza iba za dva z týchto programov. Tretí program jej poskytneme bezplatne. Spolu tak pri zapojení sa do troch rôznych programov uhradí sumu 120,- €. Za zapojenie sa do štvrtého programu škola hradí poplatok v plnej výške, t. j. 60,- € za program.
  • Ak je škola zapojená do minimálne piatich rôznych spoplatnených vzdelávacích programov v jednom školskom roku súčasne, poskytujeme jej 100 % zľavu zo všetkých poplatkov za tieto programy. Uhradí teda 0,- € za päť vzdelávacích programov.
  • Pre získanie zľavy je rozhodujúce, aby bola faktúra vystavená na ten istý subjekt s totožným IČO.

Faktúra za vzdelávací program bude doručená v priebehu mesiaca, v ktorom bola prihláška podaná (najneskôr do 14 dní). Faktúra bude vystavená na základe prihlášky a zaslaná elektronicky na uvedenú emailovú adresu školy aj učiteľa. Takáto faktúra je platným účtovným dokladom.

 

Stanovené poplatky za prihlášku sú pre školu konečné. Tvoria však iba spoluúčasť celkových nákladov na vzdelávací program alebo vzdelávanie učiteľa.

 

Kompletné podmienky a pravidlá prihlasovania sú zverejnené na tejto stránke.

           
ŠKOLA/ZARIADENIE

Názov:
(uveďte celý názov školy, nie skratky)

  

(napr. Stredná odborná škola polytechnická)

Ulica a číslo:   
Mesto: PSČ:  
Kraj: Okres:
Telefón:    
E-mail:   
IČO: DIČ:
 
 Označte, ak sa vaša škola plánuje zapojiť do minimálne piatich programov a získať tak 100 % zľavu z poplatku. 
 
RIADITEĽ
Titul pred menom:    Titul za menom:
Meno: Priezvisko:
 
Fakturačné údaje

Faktúra bude zaslaná v elektronickom formáte na emailovú adresu, ktorá je uvedená pri fakturačných údajoch. 

Faktúra za vzdelávací program bude doručená v priebehu mesiaca, v ktorom bola podaná (najneskôr do 14 dní).

 

 

Vyplňte v prípade, že registračný poplatok bude hradiť iná organizácia ako škola, napr. občianske združenie, Rada rodičov školy a pod.

Názov zariadenia:      
Ulica a číslo:      
Mesto:   PSČ:
IČO:   DIČ:
Email:      
 

Máme záujem zaslať faktúru aj poštou.

Táto služba je spoplatnená sumou 3,- € za faktúru a bude pripočítaná k sume stanovenej za program. Faktúra bude zaslaná emailom aj poštou na adresu uvedenú vo fakturačných údajoch.

Skontrolujte si, prosím, dôkladne všetky vyplnené údaje (predovšetkým fakturačné). V prípade požadovania zmeny/opravy fakturačných údajov si bude organizácia JA Slovensko nárokovať poplatok vo výške 5,- € za vystavenie novej, opravenej faktúry.
 
UČITEĽ PROGRAMU
Vyučovať program môže len osoba vyškolená organizáciou Junior Achievement Slovensko. Prečítajte si viac.
Titul pred menom: Titul za menom:
Meno: Priezvisko:
Telefón (mobil): E-mail (osobný): 
Aprobácia:         Učiteľ vyučuje predmety:
 

Nevyškolený učiteľ pre tento program:

Je potrebné vyplniť aj prihlášku na vzdelávanie.

 

Vyškolený učiteľ pre tento program:

Vyplňte, prosím, číslo osvedčenia, ktoré ste získali za úspešné absolvovanie vzdelávania v rámci programu Viac ako peniaze.

 

 

 

 

 

 
Učiteľ je interným učiteľom školy.
Učiteľ je externým učiteľom školy.
 
Realizácia programu

Program sa bude na škole realizovať ako:

 
 
 
 

 

           

Program budem v triede/triedach od šk. roku 2024/2025 realizovať realizovať ako:

 

Uveďte, prosím, predpokladaný počet žiakov, ktorých do programu plánujete zapojiť a ich ročník:

 v ročníku/ročníkoch  

 

Pred odoslaním skontrolujte správnosť všetkých vyplnených údajov!

Tieto údaje sú využívané na ďalšiu komunikáciu s učiteľom počas doby realizácie programu, a tiež na vystavenie faktúry.

 
PRIHLÁŠKU VYPLNIL   

Meno a priezvisko:

Funkcia:
E-mail:
Dátum: 14.06.2024  03:41
    
Vaša prihláška bude spracovaná maximálne do 5-tich pracovných dní od jej odoslania. Informáciu o Vašom zapojení do programu nájdete na stránke www.viacakopeniaze.sk v časti "Prihlásené školy".
    

Prihlášku si môžete ešte pred jej odoslaním vytlačiť.

          

Súhlasím s pravidlami a podmienkami prihlasovania sa pre vzdelávací program a/alebo vzdelávanie JA Slovensko, n. o., s ktorými som sa oboznámil/a.

V prípade nesprávneho vyplnenia údajov a následnej žiadosti o opravu vystavenej faktúry je účtovaný poplatok. Viac informácií nájdete v pravidlách a podmienkach prihlasovania.

 

Súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre účely spracovania a evidencie na zapojenie sa do vzdelávacieho programu, pre potreby Junior Achievement Slovensko, n. o. v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé.