Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihláška do programu Viac ako peniaze

TIP pre vyplnenie prihlášky: v prípade, že sa z jednej školy do programu prihlasuje viac učiteľov, odporúčame, aby ste prihlášku vyplnili z jedného počítača postupne za sebou. Po vyplnení a odoslaní prihlášky prvého učiteľa, si systém pamätá vyplnené údaje, kým nezavriete prehliadač alebo neobnovíte stránku. Stačí teda ak ďalší učiteľ upraví údaje o sebe a prihlášku odošle.

Prihlášku musí vyplniť každý učiteľ sám za seba, a to aj v prípade, ak sa vás prihlasuje viacero z rovnakej školy.

Pokiaľ máte problém s vyplnením prihlášky kontaktujte nás na: borbely@jaslovensko.sk.

 

Vypĺňajte, prosím, s diakritikou! Polia označené hviezdičkou sú povinné!

Záväzná prihláška školy a učiteľa do programu
Viac ako peniaze v školskom roku 2022/2023

Prihláška do programu je záväzná a odoslaná so súhlasom riaditeľa školy/zariadenia (ďalej len škola).
Vedenie školy bolo oboznámené s podmienkami a priebehom vzdelávacieho programu, pričom vytvorí vyučujúcemu a žiakom adekvátne podmienky na realizáciu programu v škole. Podľa možností školy umožní pedagogickému zamestnancovi a žiakom účasť na vzdelávacích aktivitách, pracovných stretnutiach, súťažiach a projektoch JA Slovensko.

 

V prípade akejkoľvek zmeny údajov uvedených v prihláške je nutné informovať organizáciu JA Slovensko.

           

Údaje o organizácii:

Junior Achievement Slovensko, n. o.,Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava-Staré Mesto

IČO: 42166292, DIČ: 2022649079

číslo účtu (FIO banka) IBAN: SK48 8330 0000 0024 0123 3453

 

Poplatok za program

Program Viac ako peniaze je spoplatnený sumou 55,- € na 1 školský rok za 1 školu (bez ohľadu na počet zapojených učiteľov, tried, či žiakov). Faktúra bude vystavená na základe prihlášky a zaslaná elektronicky na uvedenú emailovú adresu školy aj učiteľa. Takáto faktúra je platným účtovným dokladom.

Zľavy z poplatku:

  • Ak je škola zapojená v jednom, rovnakom, školskom roku do vzdelávacieho programu Viac ako peniaze a súčasne aj Ja a peniaze, uhrádza poplatok iba za jeden z týchto programov. Druhý program jej poskytneme bezplatne. Spolu tak zaplatí za dva uvedené programy 55,- €.
  • Ak je škola zapojená do minimálne troch rôznych spoplatnených vzdelávacích programov Junior Achievement Slovensko v jednom školskom roku súčasne, poplatok uhrádza iba za dva z týchto programov. Tretí program jej poskytneme bezplatne. Spolu tak pri zapojení sa do troch rôznych programov uhradí sumu 110,- €. Za zapojenie sa do štvrtého programu škola hradí poplatok v plnej výške, t.j. 55,- € za program.
  • Ak je škola zapojená do minimálne piatich rôznych spoplatnených vzdelávacích programov v jednom školskom roku súčasne, poskytujeme jej 100 % zľavu zo všetkých poplatkov za tieto programy. Uhradí teda 0,- € za päť vzdelávacích programov.

Faktúra za vzdelávací program bude doručená v priebehu mesiaca jún. 

Stanovené poplatky za prihlášku sú pre školu konečné. Tvoria však iba časť celkových nákladov na vzdelávací program alebo vzdelávanie učiteľa.

 

Kompletné podmienky a pravidlá prihlasovania sú zverejnené na tejto stránke.

           
ŠKOLA/ZARIADENIE

Názov:
(uveďte celý názov školy, nie skratky)

  

(napr. Stredná odborná škola polytechnická)

Ulica a číslo:   
Mesto: PSČ:  
Kraj: Okres:
Telefón:    
E-mail:   
IČO: DIČ:
 
RIADITEĽ
Titul pred menom:    Titul za menom:
Meno: Priezvisko:
 
Fakturačné údaje

Faktúra bude zaslaná v elektronickom formáte na emailovú adresu, ktorá je uvedená pri fakturačných údajoch. 

Faktúra za vzdelávací program bude doručená v priebehu mesiaca jún.

 

 

Vyplňte v prípade, že registračný poplatok bude hradiť iná organizácia ako škola, napr. občianske združenie, Rada rodičov školy a pod.

Názov zariadenia:      
Ulica a číslo:      
Mesto:   PSČ:
IČO:   DIČ:
Email:      
 

Máme záujem zaslať faktúru aj poštou.

Táto služba je spoplatnená sumou 3,- € za faktúru a bude pripočítaná k sume stanovenej za program. Faktúra bude zaslaná emailom aj poštou na adresu uvedenú vo fakturačných údajoch.

Skontrolujte si, prosím, dôkladne všetky vyplnené údaje (predovšetkým fakturačné). V prípade požadovania zmeny/opravy fakturačných údajov si bude organizácia JA Slovensko nárokovať poplatok vo výške 5,- € za vystavenie novej, opravenej faktúry.
 
UČITEĽ PROGRAMU
Vyučovať program môže len osoba vyškolená organizáciou Junior Achievement Slovensko. Prečítajte si viac.
Titul pred menom: Titul za menom:
Meno: Priezvisko:
Telefón (mobil): E-mail (osobný): 
Aprobácia:         Učiteľ vyučuje predmety:
 

Nevyškolený učiteľ pre tento program:

Je potrebné vyplniť aj prihlášku na vzdelávanie.

 

Vyškolený učiteľ pre tento program:

Vyplňte, prosím, číslo osvedčenia, ktoré ste získali za úspešné absolvovanie vzdelávania v rámci programu Viac ako peniaze.

 

 

 

 

 

 
Učiteľ je interným učiteľom školy.
Učiteľ je externým učiteľom školy.
 
Realizácia programu

Program sa bude na škole realizovať ako:

 
 
 
 

 

           

Program budem v triede/triedach od šk. roku 2022/2023 realizovať realizovať ako:

 

Uveďte, prosím, predpokladaný počet žiakov, ktorých do programu plánujete zapojiť a ich ročník:

 v ročníku/ročníkoch  

 

Pred odoslaním skontrolujte správnosť všetkých vyplnených údajov!

Tieto údaje sú využívané na ďalšiu komunikáciu s učiteľom počas doby realizácie programu, a tiež na vystavenie faktúry.

 
PRIHLÁŠKU VYPLNIL   

Meno a priezvisko:

Funkcia:
E-mail:
Dátum: 28.01.2023  16:50
    
Vaša prihláška bude spracovaná maximálne do 5-tich pracovných dní od jej odoslania. Informáciu o Vašom zapojení do programu nájdete na stránke www.viacakopeniaze.sk v časti "Prihlásené školy".
    

Prihlášku si môžete ešte pred jej odoslaním vytlačiť.

          

Súhlasím s pravidlami a podmienkami prihlasovania sa pre vzdelávací program a/alebo vzdelávanie JA Slovensko, n. o., s ktorými som sa oboznámil/a.

V prípade nesprávneho vyplnenia údajov a následnej žiadosti o opravu vystavenej faktúry je účtovaný poplatok. Viac informácií nájdete v pravidlách a podmienkach prihlasovania.

 

Súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre účely spracovania a evidencie na zapojenie sa do vzdelávacieho programu, pre potreby Junior Achievement Slovensko, n. o. v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé.