Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Kritériá hodnotenia

Súťažné tímy sú odbornou porotou  hodnotené:

  • v dištančnom kole - na základe písomného prejavu vo forme napísaného projektu podľa 4 kritérií. Súťažný tím môže dosiahnuť hodnotenie max. 100 %.
  • v prezenčnom finále - na základe online prezentácie témy a obhajoby projektu podľa 4 kritérií. Súťažný tím môže dosiahnuť hodnotenie max. 100 %.
Dištančné kolo - písomná časť
1. Obsahové spracovanie témy 30 %
  Hodnotené bude spracovanie témy a relevantnosť obsiahnutých informácií. Posudzované budú jednotlivé návrhy riešenia zadanej témy, ich aplikácia do praxe, príp. využiteľnosť.
2. Konkrétne využitie osobných schopností a zručností, vedomostí a poznatkov v práci 30 %
 

Odborná porota posúdi, v akej miere súťažný tím vychádzal z teórie, z vlastných skúseností popísaných v projekte a z poznatkov uvedených v rôznych publikáciách a iných zdrojoch, ktoré súťažný tím uvedie v súťažnej práci.

3. Kreativita a inovatívnosť 30 %
 

V práci bude posudzovaná aj kreativita ponúknutého riešenia zadanej témy. Riešenie by malo byť inovatívne a malo by ponúknuť iný pohľad na zadanú tému ako je pohľad všeobecne zaužívaný.

4. Grafická úprava a forma 10 %
  Projekt má byť napísaný vo forme referátu, v textovom editore Word, v slovenskom jazyku, v rozsahu max. 5 strán (bez titulného listu). 
Prezenčné finále - prezentácia
1. Zvládnutie témy 50 %
  Ústna prezentácia súťažného tímu a obhajoba súťažnej práce pre odbornou porotou by nemala byť len faktografickým sumárom toho, čo je už uvedené v súťažnej práci. Členov poroty bude zaujímať aj osobný názor členov súťažného tímu ako autorov projektu a ich postoj k danému riešeniu. Súťažný tím by mal vedieť obhájiť svoje riešenie a vecne argumentovať, prečo a ako dospel k svojmu riešeniu témy.
2. Presvedčenie o osobnostných kvalitách 30 %
 

Pri ústnej obhajobe práce porota zohľadní schopnosť súťažného tímu pohotovo reagovať na položené otázky, komunikáciu s poslucháčmi, argumentačné a presvedčovanie schopnosti, schopnosť presadiť svoj názor a súčasne rešpektovať názory iných ľudí. Tiež schopnosť empatie a využitia svojej intuície, dodržania stanoveného časového limitu.

(Súťažný tím má na prezentáciu súťažnej práce k dispozícii max. 5 minút).

3. Vystupovanie a imidž  10 % 
4. Využitie podporných prezentačných prostriedkov 10 % 
 

Odborná porota pri hodnotení kladie dôraz aj na využitie prezentačných pomôcok. Súťažný tím pri prezentácii svojej súťažnej práce môže použiť rôzne audiovizuálne pomôcky - videá, obrázky, grafy, plagáty a pod.