Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Pravidlá súťaže

 • Odborná porota bude hodnotiť súťažné práce len v prípade, ak sa do súťaže v jednotlivých kategóriách prihlási aspoň 12 rôznych súťažných tímov z min. 6-tich rôznych škôl (min. 12 súťažných tímov zo 6-tich rôznych škôl v kategórii "základné školy" a min. 12 súťažných tímov zo 6-tich rôznych škôl v kategórii "stredné školy"). V prípade, že sa v niektorej z kategórii tento počet nenaplní, môže dôjsť aj k ich zlúčeniu (v takom prípade postupuje spolu 10 tímov). O tejto skutočnosti budú súťažné tímy, ktoré sa do súťaže zapoja odoslaním záväznej prihlášky, včas informované.
 • Počet zapojených žiakov z jednej školy a triedy nie je obmedzený.
 • Po odoslaní prihlášky nie je možné meniť členov súťažného tímu prihlásených do súťaže. Súťažný tím musí pracovať v prihlásenom zložení počas celej doby trvania súťaže, vrátane účasti na finále súťaže (ak naň postúpi).
 • Elektronickú prihlášku do súťaže spolu so súťažnou prácou - krátkym projektom je potrebné vyplniť a odoslať najneskôr do 31. marca 2024 (prihláška do súťaže).
 • Súťažnú prácu je možné poslať len prostredníctvom elektronickej prihlášky. Súťažná práca je odoslaná súčasne s prihláškou ako jej príloha.
 • Súťažná práca je vlastnou tvorbou (vlastným riešením zadanej témy) súťažného tímu, ktorý sa do súťaže prihlásil.
 • Súťažná práca je vypracovaná v textovom editore Word a poslaná vo formáte .doc., .docx. alebo .pdf.
 • Prezentácia súťažnej práce vo finálovom kole je spracovaná v PowerPointe.
 • Nie je dovolené kopírovať iné riešenia alebo nápady iných osôb, organizácii a tretích strán.
 • Ak súťažný tím v súťažnej práci cituje tretie osoby alebo čerpá údaje z publikácií iných autorov, či použije obrázky, videá alebo iné záznamy, musí postupovať v súlade s autorským zákonom.
 • Členovia súťažného tímu sa zaväzujú, že nápad, ktorý prihlásili do súťaže, je ich vlastný a nie je prevzatý od tretej strany.
 • Súťažiaci, ktorí postúpia do online-finále, nemôžu dodatočne svoju súťažnú prácu upravovať alebo dopĺňať.
 • V prípade, že súťažný tím poruší podmienky a pravidlá súťaže Bankomat nápadov, môže byť byť zo súťaže vylúčený.
 • Organizátor súťaže JA Slovensko, n. o., a tiež partneri a členovia odbornej poroty sú si vedomí, že sa pri hodnotení súťažných prác a nápadov môžu oboznámiť s informáciami, ktoré môžu mať charakter obdobný obchodnému tajomstvu. Pre vyvrátenie akýchkoľvek pochybností o ochrane týchto informácií uvedené osoby čestne vyhlasujú, že:
  • zachovajú mlčanlivosť o know-how nápadu, s ktorým sa pri hodnotení oboznámia, a ktoré preukázateľne nemali k dispozícií pred zahájením súťaže v danom šk. roku, resp. nie sú verejne známe,
  • pri posudzovaní súťažných prác budú postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou, profesionálnym prístupom a hodnotiť ich budú zodpovedne a nestranne,
  • budú získané informácie využívať len na účely posúdenia a hodnotenia súťažných prác.
 • Súťažné práce hodnotí odborná porota zložená z najmenej 3 členov.
 • Odborná porota má právo pozvať do finále menej tímov ako je stanovený počet (6 tímov zo základných škôl a 6 tímov zo stredných škôl alebo 10 tímov za obe kategórie).
 • Súťažné tímy sú odbornou porotou hodnotené:
  • v dištančnom kole - na základe písomného prejavu vo forme napísaného projektu podľa 4 kritérií (hodnotiace kritériá). Súťažný tím môže dosiahnuť maximálne 100 %. Do finále postupuje v každej kategórii 6 tímov s najvyššou dosiahnutou percentuálnou úspešnosťou. Náhradníkom sa stáva 7. tím, ktorý bude mať najvyššiu percentuálnu úspešnosť.
  • v prezenčnom finále - na základe osobnej prezentácie témy a obhajoby projektu podľa 4 kritérií (hodnotiace kritériá). Súťažný tím môže dosiahnuť maximálne 100 %. Ocenené budú 3 tímy, ktoré dosiahnu najvyšší počet bodov. Udelené môže byť 1., 2. a 3. miesto.
 • Porota má právo vo finále nevyhlásiť 1., 2. alebo 3. miesto.
 • V prípade, že sa škola, ktorej sa žiaci v aktuálnom ročníku súťaže umiestnili na 1., 2. alebo 3. mieste - v kategórii ZŠ alebo SŠ, prihlásia do programu Viac ako peniaze aj v nasledujúcom školskom roku, bude im jednorazovo odpustený poplatok za program.

 • JA Slovensko, n. o. si v prípade potreby vyhradzuje právo na zmeny v časovom pláne i v systéme hodnotenia v ktorejkoľvek fáze priebehu súťaže, ak si to bude aktuálna situácia vyžadovať vzhľadom na bezproblémový priebeh súťaže, zachovanie zdravia a bezpečnosti účastníkov, členov poroty aj organizačného tímu súťaže.
Zásady správania sa na súťaži

Prosíme všetkých súťažiacich, aby sa riadili nasledujúcimi zásadami:

 1. V každej súťaži sa bojuje čestne a podľa pravidiel.
 2. Uznanie, že súper je lepší, je formálne vzdanie cti.
 3. Víťazstvo ktoréhokoľvek tímu nie je dôvodom k nadradenosti.
 4. Porazený tím si zaslúži uznanie a nie je terčom posmechu, ani skrytého.
 5. Súťaž má rovnaké podmienky pre všetky tímy.
 6. V súťaži sa rešpektujú pokyny a nariadenia porotcov a organizátorov.  Riadi sa nimi každý tím.
 7. Túžba po víťazstve je v poriadku, ale nie za každú cenu.
 8. Potleskom sa vzdáva česť víťazom aj porazeným.
 9. Férové správanie je dôležité aj v každodenných životných situáciách.
 10. Je dôležité svojím správaním ísť príkladom mladším i starším spolužiakom.
 11. Nikomu nenadávať, nikoho neponižovať, neohovárať a neohrozovať.