Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Národný štandard finančnej gramotnosti a metodika

 

Národný štandard finančnej gramotnosti

S účinnosťou od 1. septembra 2017 vstúpil do platnosti aktualizovaný Národný štandard finančnej gramotnosti (NŠFG) verzia 1.2.
NŠFG popisuje minimálne požiadavky na funkčnú finančnú gramotnosť absolventov prostredníctvom osvojených kompetencií. Tieto sú usporiadané nasledovne:

  • Témy
  • Celkové kompetencie
  • Čiastkové kompetencie

Kompetencie sa postupne zameriavajú na minimálnu úroveň, až do momentu absolvovania strednej školy. Témy, celkové a čiastkové kompetencie opisujú vybrané poznatky, zručnosti a skúsenosti z oblasti finančnej gramotnosti. Celkovo sú Témy zoradené do šiestich vybraných kategórií finančnej gramotnosti:

  1. Finančná zodpovednosť spotrebiteľov
  2. Plánovanie, príjem a práca
  3. Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov
  4. Úver a dlh
  5. Sporenie a investovanie
  6. Riadenie rizika a poistenie

Stiahnite si Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.2

 

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do  školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl

Spracovaná metodika je pomôcka, ktorej hlavným cieľom je zefektívniť prácu učiteľov pri zapracúvaní a aplikácii tém finančnej gramotnosti do vyučovacieho procesu.

Metodiku nájdete na tejto stránke.