Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Pravidlá súťaže

Súťažiaci:
 • Pracujú v päťčlenných zmiešaných tímoch – zloženie tímov určuje JA Slovensko, ako organizátor súťaže a nie je možné ho meniť.
 • Pracujú pri svojom stole, s materiálmi, ktoré im boli na začiatku súťaže distribuované (výzva, USB kľúč, pero, papier).
 • Pracujú na riešení výzvy v čase na to určenom.
 • Dodržiavajú časový harmonogram súťaže.
 • Môžu využívať pri svojej práci notebooky. K dispozícii bude wifi pripojenie.
 • Pri svojej práci (riešení výzvy) využívajú: vlastné znalosti; informácie, ktoré nájdu na internete k danej téme; rady konzultanta.
 • Musia sa zúčastniť súťaže v plnom rozsahu (registrácia od 07:00, program od 8:00 do 18:00). V prípade, že by žiak opustil súťaž pred jej ukončením a jeho súťažný tím by sa umiestnil na niektorom z víťazných miest, tento žiak nebude ocenený. Výhru si nie je možné, v prípade porušenia pravidiel a podmienok, nárokovať.
 • Môžu požiadať o pomoc konzultanta, ktorý iba radí, ako postupovať pri tvorbe riešenia, môže pomáhať pri tvorbe riešenia, pri analýze obsahu výzvy, pomáha viesť žiakov k nájdeniu ich vlastných riešení. Snaží sa poskytnúť svoje skúsenosti, svoj pohľad z reálneho pôsobenia v danej oblasti. Poskytuje dostupné informácie zo svojej praxe. Konzultant nerieši výzvu za študentov.
 • Svoje riešenie uvedú v písomnej forme do súboru „Popis riešenia“, ktorý nájdu na USB kľúči, ktorý im bol na začiatku pridelený.
 • Spracujú svoje riešenie do prezentácie, ktorá bude použitá ako podporný materiál pri predstavovaní riešenia odbornej porote.
 • Počet snímok ani grafický vzhľad prezentácie nie je stanovený, je však potrebné, aby prezentácia netrvala viac ako 4 minúty.
 • Povolený formát prezentácie je .ppt (alternatívne, v prípade problémov doc. alebo docx.).
 • Spúšťanie jednotlivých snímok prezentácie budú súťažiaci pred porotou ovládať sami, je potrebné, aby si určili člena tímu, ktorý bude za toto zodpovedný alebo si nastavili v prezentácii automatické časovanie. K dispozícii bude aj prezentér.
 • Do prezentácie sa zapoja všetci členovia tímu.
 • Poradie prezentácií: ako prvý prezentuje tím č. 1, posledný prezentuje tím č. 20.
 • Majú na prezentáciu pred odbornou porotou stanovený časový limit 4 minút. Po uplynutí tohto času bude prezentácia súťažného tímu ukončená a odborná porota dostane priestor na otázky.
 • Nemôžu klásť otázky súťažnému tímu, ktorý práve prezentuje.
 • Sú hodnotení v týchto oblastiach:
  • obsah riešenia,
  • kreativita a inovácie v riešení výzvy,
  • aplikovateľnosť riešenia,
  • prezentácia riešenia.
 • Rozhodnutia poroty sú konečné.
Ostatné pravidlá súťaže:
 • Do súťaže môžu zapojiť žiakov iba učitelia, ktorí v sú v školskom roku 2019/2020 zapojení do programu Viac ako peniaze. 
 • Učiteľ môže do súťaže prihlásiť iba tých žiakov, s ktorými v aktuálnom školskom roku aktívne realizuje program Viac ako peniaze (jednoročný, príp. dvojročný).
 • Učiteľ musí prostredníctvom online prihlášky prihlásiť 5 žiakov + 2 náhradníkov. 
 • Súťaže je určená pre maximálne 100 žiakov20-tich slovenských škôl  
 • V prípade, že sa súťaže nebude môcť zúčastniť niektorý z piatich riadne prihlásených žiakov, učiteľ o tom bude bezodkladne informovať JA Slovensko, n. o. emailom na kalcevsky@jaslovensko.sk a uvedie meno náhradníka (jedného zo žiakov prihlásených ako náhradník).
Zásady správania sa na súťaži

Prosíme všetkých súťažiacich, aby sa riadili nasledujúcimi zásadami.

 1. V každej súťaži sa bojuje čestne a podľa pravidiel.
 2. Uznanie, že súper je lepší, je formálne vzdanie cti (podanie ruky a pod.).
 3. Víťazstvo ktoréhokoľvek tímu nie je dôvodom k nadradenosti.
 4. Porazený tím si zaslúži uznanie a nie je terčom posmechu, ani skrytého.
 5. Súťaž má rovnaké podmienky pre všetky tímy.
 6. V súťaži sa rešpektujú pokyny a nariadenia porotcov a organizátorov.  Riadi sa nimi každý tím.
 7. Túžba po víťazstve je v poriadku, ale nie za každú cenu.
 8. Verejnosť je súčasťou súťaže, potleskom vzdávajú česť víťazom aj porazeným.
 9. Férové správanie je dôležité aj v každodenných životných situáciách.
 10. Je dôležité svojim správaním ísť príkladom mladším i starším spolužiakom.
 11. Nikomu nenadávať, nikoho neponižovať, neohovárať a neohrozovať.