Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihláška do programu Viac ako peniaze


TIP pre vyplnenie prihlášky: V prípade, že sa z jednej školy do programu hlási viac vyškolených učiteľov, odporúčame, aby učitelia vypĺňali prihlášku z jedného počítača postupne, za sebou. Po vyplnení a odoslaní prihlášky prvého učiteľa si systém pamätá vyplnené údaje, ktoré zostanú zobrazené na obrazovke PC (napr. o škole). Stačí, keď ďalší učiteľ zmení (prepíše) údaje o sebe a prihlášku odošle.

Prihlášku je potrebné vyplniť za každého učiteľa zvlášť, ak je na škole viac vyškolených, resp. do programu zapojených učiteľov.

 

Pokiaľ máte problém s vyplnením prihlášky kontaktujte nás na kalcevsky@jaslovensko.sk.

 

Vypĺňajte, prosím, s diakritikou! Polia označené hviezdičkou sú povinné!

Záväzná prihláška školy a učiteľa do programu
Viac ako peniaze v školskom roku 2020/2021

Prihláška do programu je záväzná a odoslaná so súhlasom riaditeľa školy/zariadenia (ďalej len škola). Vedenie školy bolo oboznámené s podmienkami a priebehom vzdelávacieho programu, pričom vytvorí vyučujúcemu a žiakom adekvátne podmienky na realizáciu programu v škole. Podľa možností umožní pedagogickému zamestnancovi a študentom účasť na vzdelávacích aktivitách, pracovných stretnutiach, súťažiach a projektoch JA Slovensko.

 

V prípade akejkoľvek zmeny údajov uvedených v prihláške je nutné informovať organizáciu JA Slovensko.

           

Údaje o organizácii:

Junior Achievement Slovensko, n.o.,Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava-Staré Mesto

IČO: 42166292, DIČ: 2022649079

číslo účtu (FIO banka) IBAN: SK48 8330 0000 0024 0123 3453

 

Poplatok za program

Program Viac ako peniaze je spoplatnený sumou 40,- € na 1 školský rok za 1 školu (bez ohľadu na počet zapojených učiteľov, tried, či žiakov). Faktúra bude vystavená na základe prihlášky a zaslaná elektronicky na uvedenú emailovú adresu školy a učiteľa. Takáto faktúra je platným účtovným dokladom.

Zľavy z poplatku:

  • Ak je škola zapojená v jednom, rovnakom, školskom roku do vzdelávacieho programu Viac ako peniaze a súčasne aj Ja a peniaze, uhrádza poplatok iba za jeden z týchto programov. Druhý program jej poskytneme bezplatne. Spolu tak zaplatí za dva uvedené programy 40,- €.
  • Ak je škola zapojená do minimálne troch rôznych spoplatnených vzdelávacích programov Junior Achievement Slovensko v jednom školskom roku súčasne, poplatok uhrádza iba za dva z týchto programov. Tretí program jej poskytneme bezplatne. Spolu tak pri zapojení sa do troch rôznych programov uhradí sumu 80,- €. Za zapojenie sa do štvrtého a prípadne aj piateho, ďalšieho vzdelávacieho programu, škola hradí poplatok v plnej výške, t.j. 40,- € za program.
  • Ak je škola zapojená do minimálne šiestich rôznych spoplatnených vzdelávacích programov v jednom školskom roku súčasne, poskytujeme jej 100 % zľavu zo všetkých poplatkov za tieto programy. Uhradí teda 0,- € za šesť vzdelávacích programov.

Stanovené poplatky za prihlášku sú pre školu konečné. Tvoria však iba časť celkových nákladov na vzdelávací program alebo vzdelávanie učiteľa.

 

Kompletné podmienky a pravidlá prihlasovania sú zverejnené na tejto stránke.

           
ŠKOLA/ZARIADENIE

Názov:
(uveďte celý názov školy, nie skratku)

  

(napr. Stredná odborná škola polytechnická)

Ulica a číslo:   
Mesto: PSČ:  
Kraj: Okres:
Telefón: Fax:
E-mail:   
IČO: DIČ:
 
RIADITEĽ
Titul:   
Meno: Priezvisko:
 
Fakturačné údaje

Faktúra bude zaslaná v elektronickom formáte na emailovú adresu, ktorá je uvedená pri fakturačných údajoch.
 

Faktúry za vzdelávacie programy a vzdelávanie učiteľov budú vystavované a zasielané na úhradu až v priebehu mesiaca jún. 

 

 

Vyplňte v prípade, že registračný poplatok bude hradiť iná organizácia ako škola, napr. občianske združenie, Rada rodičov školy a pod.

Názov zariadenia:      
Ulica a číslo:      
Mesto:   PSČ:
IČO:   DIČ:
Email:      

Máme záujem zaslať faktúru aj poštou.

Táto služba je spoplatnená sumou 3,- € za faktúru a bude pripočítaná k sume stanovenej za program. Faktúra bude zaslaná emailom aj poštou na adresu uvedenú vo fakturačných údajoch.

Skontrolujte si, prosím, dôkladne všetky vyplnené údaje (predovšetkým fakturačné). V prípade požadovania zmeny/opravy fakturačných údajov si bude organizácia JA Slovensko nárokovať poplatok vo výške 5,- € za vystavenie novej, opravenej faktúry.
 

Škola môže pri zapojení sa do viacerých programov JA Slovensko v šk. roku 2020/2021 získať zľavu z poplatku za program (viac o zľave tu). Vyznačte preto prosím, do akých programov ešte sa plánuje vaša škola prihlásiť a budú realizované v nasledujúcom školskom roku.

Prihlášku do niektorého z týchto programov odporúčame, kvôli uplatneniu zľavy, vyplniť najneskôr do 10 dní od odoslania tejto prihlášky.

 

 
UČITEĽ PROGRAMU
Vyučovať program môže len osoba vyškolená organizáciou Junior Achievement Slovensko. Prečítajte si viac.
Titul pred menom: Titul za menom:
Meno: Priezvisko:
Telefón (mobil): E-mail (osobný): 
Aprobácia:         Učiteľ vyučuje predmety:
 

Nevyškolený učiteľ pre tento program:

Je potrebné vyplniť aj prihlášku na vzdelávanie.

 

Vyškolený učiteľ pre tento program:

Vyplňte, prosím, číslo osvedčenia, ktoré ste získali za úspešné absolvovanie vzdelávania v rámci programu Viac ako peniaze.

 

 

 

 

 

 
Učiteľ je interným učiteľom školy.
Učiteľ je externým učiteľom školy.
 
Realizácia programu

Program sa bude na škole realizovať ako:

 
 
 
 

 

           

Program budem v triede/triedach od šk. roku 2020/2021 realizovať realizovať ako:

 

Uveďte predpokladaný počet žiakov, ktorých do programu plánujete zapojiť a ich ročník:

 v ročníku/ročníkoch  

 

Pred odoslaním skontrolujte správnosť všetkých vyplnených údajov!

Tieto údaje sú využívané na ďalšiu komunikáciu s učiteľom počas doby realizácie programu, a tiež na vystavenie faktúry.

 
PRIHLÁŠKU VYPLNIL   

Meno a priezvisko:

Funkcia:
E-mail:
Dátum: 30.05.2020  17:40
    
Vaša prihláška bude spracovaná do 5-tich pracovných dní od jej odoslania. Informáciu o Vašom zapojení do programu nájdete na stránke www.viacakopeniaze.sk v časti "Prihlásené školy".
    

Prihlášku si môžete ešte pred jej odoslaním vytlačiť.

          

Súhlasím s pravidlami a podmienkami prihlasovania sa pre vzdelávací program a/alebo vzdelávanie JA Slovensko, n.o., s ktorými som sa oboznámil/a.

V prípade nesprávneho vyplnenia údajov a následnej žiadosti o opravu vystavenej faktúry je účtovaný poplatok. Viac informácií nájdete v pravidlách a podmienkach prihlasovania.

 

Súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre účely spracovania a evidencie na zapojenie sa do vzdelávacieho programu, pre potreby Junior Achievement Slovensko, n.o. v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé.