Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Základné informácie

Informácie uvedené na tejto stránke sa týkajú akreditovaného inovačného vzdelávania učiteľov pre školský rok 2024/2025

Na stránke nájdete:

Vzdelávací program Viac ako peniaze ideovo vychádza z požiadavky zvýšenia finančnej gramotnosti na Slovensku. Reaguje na potrebu zvýšiť nielen odborný, ale tiež metodický potenciál pedagogických zamestnancov. Program sa zameriava na vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti tak, aby mohli následne rozvíjať témy z obsahu Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.2 (NŠFG) u mladých ľudí netradičnými a inovatívnymi metódami.

Celý vzdelávací program je rozpracovaný na obdobie max. 12 mesiacov s časovou dotáciou 60 hodín a pozostáva zo štyroch modulov.

Učiteľ alebo vychovávateľ môže program Viac ako peniaze v škole realizovať, ak:

 • absolvoval vzdelávanie. Učiteľ môže začať program vyučovať už po absolvovaní modulu č. 2  (Úvodný tréning k metodike programu Viac ako peniaze);
 • vyplnil okrem prihlášky na vzdelávanie aj prihlášku učiteľa a školy do programu, ktorá ho oprávňuje využívať vzdelávacie materiály a realizovať na škole program so žiakmi.

PRIHLÁŠKA DO PROGRAMU  Prihláška na vzdelávanie

 

Vzdelávanie učiteľov

Vzdelávanie je schválené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ako inovačné pod evidenčným číslom 24/2022 – IV.

Názov programu vzdelávania: Viac ako peniaze.

Program môže na škole realizovať iba pedagóg, ktorý v minulých šk. rokoch úspešne absolvoval  vzdelávanie, ktoré poskytuje JA Slovensko. Tiež pedagóg, ktorý je v aktuálnom školskom roku zapojený do vzdelávania, a to už po absolvovaní Úvodného tréningu k metodike programu Viac ako peniaze (modul 2).

 

Obsah vzdelávania
 • Obsahovým zameraním inovačného vzdelávania v súlade s § 55 ods. 1 písm. a) zákona 138/2019 Z. z. je rozšíriť, prehĺbiť a inovovať profesijné kompetencie a zručnosti učiteľa pri implementácii prvkov vzdelávania a aplikovaní inovatívnych vzdelávacích metód do výučby v oblasti finančnej gramotnosti.
 • Implementácia úloh a požiadaviek Národného štandardu finančnej gramotnosti do výchovno-vzdelávacieho procesu s využitím moderných vzdelávacích postupov a IKT technológií.
 • Zdokonaľovanie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov, potrebných na štandardný výkon pedagogickej činnosti v oblasti finančnej gramotnosti a manažmentu osobných financií.
 • Osvojenie si od odborných informácií, skúseností a zručností k vzdelávaciemu programu JA Slovensko - Viac ako peniaze, aby mohol byť realizovaný ako samostatný predmet, voľno-časová aktivita a/alebo jeho obsah využívať ako prierezovú tému v rámci vhodných predmetov v súlade so školským vzdelávacím programom.
 
Pre koho je vzdelávanie určené

Podľa § 20 zákona 138/2019 Z. z., učiteľ v podkategórii:

 • učiteľ druhého stupňa základnej školy,
 • učiteľ strednej školy.

 

Poplatky za vzdelávanie

Pre školský rok 2024/2025 je poplatok za vzdelávanie stanovený nasledovne:

 • 90,- € za osobu*, pre elektronické prihlášky, ktoré budú vyplnené, odoslané a doručené v termíne od 1. apríla do 30. apríla 2024 do 23:59. O správnom odoslaní prihlášky je užívateľ informovaný automatickým emailom.
 • 110,- € za osobu* pre elektronické prihlášky, ktoré budú vyplnené, odoslané a doručené v termíne od 1. mája do 31. mája 2024 do 23:59. O správnom odoslaní prihlášky je užívateľ informovaný automatickým emailom.
 • 160,- € za osobu* pre elektronické prihlášky, ktoré budú vyplnené, odoslané a doručené v termíne od 1. júna 2024 a neskôr. O správnom odoslaní prihlášky je užívateľ informovaný automatickým emailom.

Stanovené poplatky za prihlášku sú konečné. Tvoria však iba spoluúčasť celkových nákladov na vzdelávací program, či vzdelávanie učiteľa.

*Platí len v prípade zapojenia sa aj školy a nového učiteľa do príslušného vzdelávacieho programu, t. j. bude vyplnená aj prihláška do programu, nie len na vzdelávanie. Inak je tento poplatok stanovený vo výške 600,- €Viac info v pravidlách.

 


Forma vzdelávania

Kombinovaná forma v rozsahu 60 hodín. Pri prezenčnej forme sa uplatňujú tréningové a zážitkové formy vzdelávania. Vzdelávací program sa skladá z niekoľkých modulov, ktoré umožňujú učiteľom získať odborné informácie a metodické postupy k využívaniu jednotlivých častí programu Viac ako peniaze.

Modul 1 - Základy finančnej gramotnosti a úvod do problematiky 

Forma: dištančná

Cieľom modulu je získať a osvojiť si aktuálne poznatky a zdokonaliť odbornú spôsobilosť v oblasti finančnej gramotnosti. Zároveň osvojenie si e-learningových techník a ich aplikácia a využitie vo vyučovacom procese. Vzdelávanie prebieha dištančne – prostredníctvom portálu vzdelavanie.jaslovensko.sk.

Učebné texty sú rozdelené do 9-tich kapitol:

 1. Peniaze
 2. Naše príjmy a výdavky
 3. Riadenie financií
 4. Ako fungujú banky?
 5. Ako a čím platíme
 6. Moderné bankové nástroje
 7. Existuje niečo iné okrem peňazí?
 8. Zadlžiť sa rozumne
 9. Životné istoty a riziká

Požiadavka na výstupy z dištančnej formy vzdelávania tohto modulu:

Výstupom dištančnej formy vzdelávania pre účastníkov je osvojenie si teoretických poznatkov a úspešné absolvovanie záverečného online testu na 75 % z 9 tematických celkov, ktorý je zadaný lektorom/tútorom.

Modul 2 - Úvodný tréning k metodike programu Viac ako peniaze

Forma: prezenčná

Cieľom modulu je oboznámiť sa s metodickými postupmi výučby finančnej gramotnosti ako predmetu alebo v medzipredmetových vzťahoch. Použité používať metódy: simulácia, skupinová práca, kooperatívne vyučovanie, dramatizácia, diskusia, škálové aktivity, a pod.

Tréning učiteľov rámcovo zahŕňa:

 • predstavenie programu
 • úvod do problematiky - Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.2
 • inštruktáž k online učebnici predmetu Viac ako peniaze
 • praktickú prípravu na využitie učebných materiálov, projektové vyučovanie, prípadové štúdie
 • predstavenie súťaží a príležitosti v rámci programu a spolupráce s organizáciou
 • teambuildingové aktivity.

Výstupom dištančnej formy vzdelávania pre účastníkov je osvojenie si teoretických aj praktických poznatkov a spracovanie, vyhodnotenie a prezentácia zadanej vzdelávacej aktivity.

Modul 3 - Prípadové štúdie

Forma: dištančná

Frekventanti riešia vybranú prípadovú štúdiu, pričom môžu využiť konzultáciu s tútorom - manažérom programu JA Viac ako peniaze. Komunikácia prebieha online aj prostredníctvom portálu JA Slovensko. Cieľom tohto modulu je osvojenie si teoretických aj praktických poznatkov a spracovanie a vyhodnotenie zadanej prípadovej štúdie.

Výstupom dištančnej formy vzdelávania pre účastníkov je vypracované zadanie prípadovej štúdie na aktuálnu tému z oblasti finančnej gramotnosti. 

Modul 4 - Inovačné trendy v oblasti finančnej gramotnosti a jej vyučovaní

Forma: prezenčná

Ide o 1-dňové pracovné stretnutie spojené so vzdelávacím seminárom, ktoré je zamerané na aktuálne trendy v oblasti finančnej gramotnosti a na finančnom trhu. Učitelia sa oboznámia s novými poznatkami z bankového prostredia (napr. novými bankovými produktmi) prostredníctvom výkladu odborného lektora. Dôraz sa kladie na prepojenie vyučovacích hodín s reálnou praxou s podporou aktivizačných metód. Pedagógovia prezentujú a zdieľajú medzi sebou skúsenosti v programe a pri práci so žiakmi.

 

Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončenie vzdelávania

Požiadavky na ukončenie vzdelávacieho programu:

 1. účasť najmenej 80 % z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania,
 2. úspešné spracovanie výstupov z dištančnej formy vzdelávania,
 3. úspešná záverečná prezentácia,
 4. úspešný pohovor.

Inovačné vzdelávanie končí záverečnou prezentáciou a pohovorom pred trojčlennou skúšobnou komisiou vymenovanou poskytovateľom inovačného vzdelávania v súlade s § 56 ods. 2 č. 138/2019 Z.z. v znení neskorších predpisov. Po úspešnom záverečnom pohovore a prezentácii záverečnej práce získa učiteľ osvedčenie o ukončení vzdelávania.

Požiadavka na záverečnú prezentáciu absolventov vzdelávacieho programu:

Spracovanie metodických materiálov ku 2 vyučovacím hodinám.

Záverečný pohovor vzdelávacieho programu bude zameraný na aplikáciu situačných a aktivizačných metód zameraných na využitie tém z oblasti finančnej gramotnosti a manažmentu osobných financií v konkrétnom predmete alebo v rámci medzipredmetových vzťahov. O ukončení inovačného vzdelávania sa vyhotovuje protokol podpísaný predsedom a všetkými členmi skúšobnej komisie. Ak člen skúšobnej komisie má výhradu k protokolu, uvedie to do toho protokolu.

Témy z oblasti finančnej gramotnosti a manažmentu osobných financií:

 1. Finančná zodpovednosť spotrebiteľov
 2. Plánovanie, príjem a práca
 3. Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov
 4. Úver a dlh
 5. Sporenie a investovanie
 6. Riadenie rizika a poistenie

 

Časový harmonogram pre školský rok 2024/2025

Modul 1:

 • Práca s online-učebnicou: 12. augusta 2024 a končí 12. decembra 2024

Modul 2:

 • Úvodný metodický tréning: 5. – 7. september 2024 (Belušské Slatiny/okr. Púchov, štvrtok – sobota)

Modul 3

 • Prípadové štúdie: 16. december 2024 - 14. február 2025

Modul 4

 • Vzdelávací seminár: 2. polovica apríla 2025 - včas zverejnené (BA, ZA, KE - podľa výberu)