Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Základné informácie

Informácie uvedené na tejto stránke sa týkajú vzdelávania učiteľov pre školský rok 2020/2021. 

Na stránka nájdete:

Vzdelávací program JA Finančná gramotnosť ideovo vychádza z požiadavky zvýšenia finančnej gramotnosti na Slovensku. Reaguje na potrebu zvýšiť nielen odborný, ale tiež metodický potenciál pedagogických zamestnancov. Program sa zameriava na vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti tak, aby mohli následne rozvíjať témy z obsahu Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.2 (NŠFG) u mladých ľudí netradičnými a inovatívnymi metódami.

Učiteľ alebo vychovávateľ môže program Viac ako peniaze v škole realizovať, ak:

 • absolvoval inovačné vzdelávanie. Učiteľ môže začať program vyučovať už po absolvovaní modulu č. 2  (Úvodný metodický tréning);
 • vyplnil okrem prihlášky na vzdelávanie aj prihlášku učiteľa a školy do programu, ktorá ho oprávňuje využívať vzdelávacie materiály a realizovať na škole program so žiakmi.

PRIHLÁŠKA DO PROGRAMU  Prihláška na vzdelávanie

 

Vzdelávanie učiteľov

Program JA Finančná gramotnosť môže na škole realizovať iba pedagóg, ktorý v minulých šk. rokoch absolvoval buď kontinuálne inovačné vzdelávanie (KIV) JA Finančná gramotnosť alebo vzdelávanie bez kreditov. Tiež pedagóg, ktorý je v aktuálnom školskom roku zapojený do vzdelávania, a to už po absolvovaní úvodného metodického tréningu (modul 2).

JA Slovensko poskytuje inovačné vzdelávanie na základe akreditácie vydanej MŠVVaŠ SR. Rozhodnutie o akreditácii si môžete stiahnuť tu. Celý vzdelávací program je rozpracovaný na obdobie 12 mesiacov s časovou dotáciou 110 hodín. Pozostáva z 5-tich modulov a je ukončený záverečnou prezentáciou (záverečnou prácou) a pohovorom pred odbornou komisiou. Za úspešné ukončenie kontinuálneho inovačného vzdelávania je pedagógovi priznaných 25 kreditov. Dokladom o absolvovaní programu je Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania.

Celé vzdelávanie je rozvrhnuté na obdobie 12 mesiacov a prebieha kombinovanou formou – dištančnou a prezenčnou, v rozsahu 110 hodín. Vzdelávanie, ktoré sa začalo do 31. augusta 2019 a skončí do 31. decembra 2020, sa na účely príplatku za profesijný rozvoj považuje za inovačné vzdelávanie podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019 (Zákon č. 138/2019 Z. z.Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ak je v súlade s potrebami školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci. Na základe protokolu o úspešnej záverečnej prezentácii poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi osvedčenie o inovačnom vzdelávaní. 

 

Pre koho je vzdelávanie "JA Finančná gramotnosť" určené

Kategória pedagogických:

 • učiteľ,
 • vychovávateľ.

Podkategória:

 • učiteľ druhého stupňa základnej školy,
 • učiteľ strednej školy,
 • učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie.
Poplatky za vzdelávanie

Pre školský rok 2020/2021 je poplatok za vzdelávanie stanovený nasledovne:

 • 60,- € za osobu, pre elektronické prihlášky, ktoré budú vyplnené, odoslané a doručené v termíne od 1. apríla do 31. mája 2020 do 23:59. O správnom odoslaní prihlášky je užívateľ informovaný automatickým emailom.
 • 80,- € za osobu pre elektronické prihlášky, ktoré budú vyplnené, odoslané a doručené v termíne od 1. jún do 30. júna 2020 do 23:59. O správnom odoslaní prihlášky je užívateľ informovaný automatickým emailom.
 • 100,- € za osobu pre elektronické prihlášky, ktoré budú vyplnené, odoslané a doručené 1. júla 2020 a neskôr. O správnom odoslaní prihlášky je užívateľ informovaný automatickým emailom.
 • Stanovené poplatky za prihlášku sú konečné. Tvoria však iba časť celkových nákladov na vzdelávací program, či vzdelávanie učiteľa.

   

  *Platí len v prípade zapojenia sa aj školy a nového učiteľa do príslušného vzdelávacieho programu. Inak je tento poplatok stanovený vo výške 350,- €. Viac info v pravidlách.


Forma kontinuálneho inovačného vzdelávania

Kombinovaná forma v rozsahu 110 hodín, z toho je 45 hodín prezenčných a 65 hodín dištančných. Pri prezenčnej forme sa uplatňujú výcvikové a zážitkové formy vzdelávania. Vzdelávací program sa skladá z niekoľkých modulov, ktoré umožňujú učiteľom získať odborné informácie a metodické postupy k využívaniu jednotlivých častí programu Viac ako peniaze.

Modul 1 - Základy finančnej gramotnosti a úvod do problematiky

Forma: dištančná

Dištančná forma prebieha prostredníctvom e-learningu. Frekventanti pracujú s učebnými textami online učebnice a pod vedením lektora odpovedajú na otvorené otázky a úlohy.

Učebné texty sú rozdelené do 10-tich kapitol:

 1. Peniaze
 2. Naše príjmy a výdavky
 3. Riadenie financií
 4. Ako fungujú banky?
 5. Ako a čím platíme
 6. Moderné bankové nástroje
 7. Existuje niečo iné okrem peňazí?
 8. Zadlžiť sa rozumne
 9. Životné istoty a riziká

Modul je ukončený záverečným testom, ktorý obsahuje otázky zo všetkých 9-tich kapitol. Záverečný test je úspešne urobený, ak frekventant odpovie správne na 75 % otázok.

Modul 2 - Úvodný metodický tréning

V teoretickej časti sa používajú didaktické metódy: výklad, diskusia, riešenie pracovných listov a iné. Praktická časť je založená na aktivizujúcich didaktických metódach (didaktické hry, hranie rolí, škálové aktivity a pod.) s dôrazom na skupinovú prácu.

Tréning učiteľov rámcovo zahŕňa:

 • predstavenie programu
 • úvod do problematiky - Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.2
 • inštruktáž k online učebnici predmetu Viac ako peniaze
 • praktickú prípravu na využitie učebných materiálov, projektové vyučovanie, prípadové štúdie
 • predstavenie súťaží a príležitosti v rámci programu a spolupráce s organizáciou
 • teambuildingové aktivity.

Výstupom dištančnej formy vzdelávania pre účastníkov je osvojenie si teoretických aj praktických poznatkov a spracovanie, vyhodnotenie a prezentácia zadanej vzdelávacej aktivity.

Modul 3 - Prípadové štúdie

Forma: dištančné štúdium

Frekventanti riešia vybranú prípadovú štúdiu, pričom môžu využiť konzultáciu s tútorom - manažérom programu JA Viac ako peniaze. Komunikácia prebieha online aj prostredníctvom portálu JA Slovensko.

Výstupom tohto modulu je osvojenie si teoretických aj praktických poznatkov a spracovanie a vyhodnotenie zadanej prípadovej štúdie.

Modul 4 - Inovačné trendy v oblasti finančnej gramotnosti a jej vyučovaní

Forma: prezenčné štúdium

Ide o 1-dňové pracovné stretnutie spojené so vzdelávacím seminárom, ktoré je zamerané na aktuálne trendy v oblasti finančnej gramotnosti a na finančnom trhu. Učitelia sa oboznámia s novými poznatkami z bankového prostredia (napr. novými bankovými produktmi) prostredníctvom výkladu odborného lektora. Dôraz sa kladie na prepojenie vyučovacích hodín s reálnou praxou s podporou aktivizačných metód. Pedagógovia prezentujú a zdieľajú medzi sebou skúsenosti v programe a pri práci so žiakmi.

Modul 5 - Finančná gramotnosť a manažment osobných financií

Forma: dištančné štúdium
Riešenie úloh a diskusia s lektorom v dištančnej forme bude prebiehať online, prostredníctvom portálu JA Slovensko. Získavanie a spracovanie informácií o finančnom trhu a situácii v rodinných a osobných financiách. Prijímanie finančných rozhodnutí. Aktívne využívanie elektronických zdrojov údajov o finančnom trhu a ekonomickej situácii. Tvorba projektov a medzipredmetových aktivít.

Požiadavka na výstupy z dištančnej formy vzdelávania tohto modulu: Výstupom dištančnej formy vzdelávania pre účastníkov je osvojenie si didaktických postupov pri tvorbe aktivít pre oblasť finančnej gramotnosti a analyzovanie aktuálnych a relevantných informácií z finančného trhu. Účastníci navrhnú a vytvoria vlastné krátke aktivity pre oblasť finančnej gramotnosti.

 
Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončenie vzdelávania

Požiadavky na ukončenie vzdelávacieho programu:

 1. účasť najmenej 80 % z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania,
 2. úspešné spracovanie výstupov z dištančnej formy vzdelávania,
 3. úspešná záverečná prezentácia,
 4. úspešný pohovor.

Inovačné vzdelávanie končí záverečnou prezentáciou a pohovorom pred trojčlennou skúšobnou komisiou vymenovanou poskytovateľom inovačného vzdelávania.

Požiadavka na záverečnú prezentáciu absolventov vzdelávacieho programu:

Spracovanie metodických materiálov ku 2 vyučovacím hodinám.

Záverečný pohovor vzdelávacieho programu bude zameraný na aplikáciu situačných a aktivizačných metód zameraných na využitie tém z oblasti finančnej gramotnosti a manažmentu osobných financií v konkrétnom predmete alebo v rámci medzipredmetových vzťahov. O ukončení inovačného vzdelávania sa vyhotovuje protokol podpísaný predsedom a všetkými členmi skúšobnej komisie. Ak člen skúšobnej komisie má výhradu k protokolu, uvedie to do toho protokolu.

Témy z oblasti finančnej gramotnosti a manažmentu osobných financií:

 1. Finančná zodpovednosť spotrebiteľov
 2. Plánovanie, príjem a práca
 3. Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov
 4. Úver a dlh
 5. Sporenie a investovanie
 6. Riadenie rizika a poistenie

 

Časový harmonogram pre školský rok 2020/2021

Modul 1:

 • začína 10. augusta 2020 a končí 10. decembra 2020

Modul 2:

 • Úvodný metodický tréning: 14. – 16. august 2020 (piatok – nedeľa)
 • V prípade, že budú platné obmedzenia, spôsobené COVID - 19, ktoré nám neumožnia realizovať modul 2 v pôvodne plánovanom termíne, náhradným termínom konania pre tréning programu Viac ako peniaze je 16. - 18. október 2020.

Modul 3

 • december 2020 - február 2021

Modul 4

 • apríl - máj 2021

Modul 5

 • marec - apríl 2021