Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Pravidlá súťaže

 • Odborná porota bude hodnotiť súťažné práce len v prípade, ak sa do súťaže v jednotlivých kategóriách prihlási aspoň 12 rôznych súťažných tímov z min. 6-tich rôznych škôl (min. 12 súťažných tímov zo 6-tich rôznych škôl v kategórii "základné školy" a min. 12 súťažných tímov zo 6-tich rôznych škôl v kategórii "stredné školy"). V prípade, že sa v niektorej z kategórii tento počet nenaplní, nebudú súťažné práce posudzované odbornou porotou a žiadny z prihlásených súťažných tímov nepostúpi do finále. O tejto skutočnosti budú súťažné tímy, ktoré sa do súťaže zapoja odoslaním záväznej prihlášky, včas informované.
 • Počet tímov z jednej školy a triedy nie je obmedzený.
 • Po odoslaní prihlášky nie je možné meniť členov súťažného tímu prihlásených do súťaže. Súťažný tím musí pracovať v prihlásenom zložení počas celej doby trvania súťaže, vrátane účasti na finále súťaže (ak naň postúpi).
 • Elektronickú prihlášku do súťaže spolu so súťažnou prácou - krátkym projektom je potrebné vyplniť a odoslať najneskôr do 03. apríla 2020 (prihláška do súťaže).
 • Škola, ktorú súťažný tím navštevuje, uhradí účastnícky poplatok vo výške 5 EUR. Ak sa z jednej školy prihlási viac súťažných tímov, škola uhradí jednotný účastnícky poplatok 5 EUR za všetky prihlásené tímy. Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na číslo účtu SK48 8330 0000 0024 0123 3453, variabilný symbol je 154, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko učiteľa, ktorý súťažný tím (súťažné tímy) vedie. Ak je takých učiteľov na škole viac, stačí uviesť údaje jedného z nich. Posledný termín prihlásenia súťažnej práce do súťaže je 03. apríl 2020.
 • Súťažnú prácu je možné poslať len prostredníctvom elektronickej prihlášky. Súťažná práca je odoslaná súčasne s prihláškou ako jej príloha.
 • Súťažná práca je vlastnou tvorbou (vlastným riešením zadanej témy) súťažného tímu, ktorý sa do súťaže prihlásil.
 • Súťažná práca je vypracovaná v textovom editore Word a poslaná vo formáte .doc., .docx. alebo .pdf.
 • Prezentácia súťažnej práce vo finálovom kole je spracovaná v PowerPointe.
 • Nie je dovolené kopírovať iné riešenia alebo nápady iných osôb, organizácii a tretích strán.
 • Ak súťažný tím v súťažnej práci cituje tretie osoby alebo čerpá údaje z publikácií iných autorov, či použije obrázky, videá alebo iné záznamy, musí postupovať v súlade s autorským zákonom.
 • Členovia súťažného tímu sa zaväzujú, že nápad, ktorý prihlásili do súťaže, je ich vlastný a nie je prevzatý od tretej strany.
 • Súťažné tímy, ktoré postúpia do prezenčného kola (finále), nemôžu dodatočne svoju súťažnú prácu upravovať alebo dopĺňať.
 • V prípade, že súťažný tím poruší podmienky a pravidlá súťaže Bankomat nápadov, môže byť byť zo súťaže vylúčený.
 • Organizátor súťaže JA Slovensko, n. o., a tiež partneri a členovia odbornej poroty sú si vedomí, že sa pri hodnotení súťažných prác a nápadov môžu oboznámiť s informáciami, ktoré môžu mať charakter obdobný obchodnému tajomstvu. Pre vyvrátenie akýchkoľvek pochybností o ochrane týchto informácií uvedené osoby čestne prehlasujú, že:
  • zachovajú mlčanlivosť o know-how nápadu, s ktorým sa pri hodnotení oboznámia, a ktoré preukázateľne nemali k dispozícií pred zahájením súťaže v danom šk. roku, resp. nie sú verejne známe,
  • pri posudzovaní súťažných prác budú postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou, profesionálnym prístupom a hodnotiť ich budú zodpovedne a nestranne,
  • budú získané informácie využívať len na účely posúdenia a hodnotenia súťažných prác.
 • Súťažné práce hodnotí odborná porota zložená z najmenej 3 členov.
 • Odborná porota má právo pozvať do prezenčného kola súťaže (finále) menej tímov ako je stanovený počet (6 tímov zo základných škôl a 6 tímov zo stredných škôl).
 • Súťažné tímy sú odbornou porotou hodnotené:
  • v dištančnom kole - na základe písomného prejavu vo forme napísaného projektu podľa 4 kritérií (hodnotiace kritériá). Súťažný tím môže dosiahnuť maximálne 100 %. Do finále postupuje v každej kategórii 6 tímov s najvyššou dosiahnutou percentuálnou úspešnosťou. Náhradníkom sa stáva 7. tím, ktorý bude mať najvyššiu percentuálnu úspešnosť.
  • v prezenčnom kole - na základe osobnej prezentácie témy a obhajoby projektu podľa 4 kritérií (hodnotiace kritériá). Súťažný tím môže dosiahnuť maximálne 100 %. Ocenené budú 3 tímy, ktoré dosiahnu najvyšší počet bodov. Udelené môže byť 1., 2. a 3. miesto.
 • Porota má právo v prezenčnom kole súťaže (finále) nevyhlásiť 1., 2. alebo 3. miesto.
 • JA Slovensko, n. o. si v prípade potreby vyhradzuje právo na zmeny v časovom pláne i v systéme hodnotenia v ktorejkoľvek fáze priebehu súťaže.
Zásady správania sa na súťaži

Prosíme všetkých súťažiacich, aby sa riadili nasledujúcimi zásadami:

 1. V každej súťaži sa bojuje čestne a podľa pravidiel.
 2. Uznanie, že súper je lepší, je formálne vzdanie cti (podanie ruky a pod.).
 3. Víťazstvo ktoréhokoľvek tímu nie je dôvodom k nadradenosti.
 4. Porazený tím si zaslúži uznanie a nie je terčom posmechu, ani skrytého.
 5. Súťaž má rovnaké podmienky pre všetky tímy.
 6. V súťaži sa rešpektujú pokyny a nariadenia porotcov a organizátorov.  Riadi sa nimi každý tím.
 7. Túžba po víťazstve je v poriadku, ale nie za každú cenu.
 8. Verejnosť je súčasťou súťaže, potleskom vzdávajú česť víťazom aj porazeným.
 9. Férové správanie je dôležité aj v každodenných životných situáciách.
 10. Je dôležité svojím správaním ísť príkladom mladším i starším spolužiakom.
 11. Nikomu nenadávať, nikoho neponižovať, neohovárať a neohrozovať.