Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Podmienky účasti

Do súťaže sa môžu prihlásiť žiaci základných a stredných škôl, ktorí sú v šk. roku 2018/2019 zapojení do programu Viac ako peniaze. Ak je žiak zapojený v 2-ročnom programe Viac ako peniaze s jeho začiatkom v šk. roku 2018/2019 a už sa súťaže Bankomat nápadov zúčastnil, môže sa opätovne prihlásiť aj v šk. roku 2019/2020.

Súťažný tím tvoria 2 žiaci. Úlohou tímu je navrhnúť, napísať a obhájiť pred odbornou porotou súťažnú prácu (vlastný krátky projekt) na zadanú tému. Jeden súťažný tím sa do súťaže môže zapojiť len s jednou súťažnou prácou.

Súťažné tímy sa do súťaže prihlásia vyplnením prihlášky v termíne od 10. februára do 03. apríla 2020. Prihlášku môžete vyplniť tu.

 

Súťažné tímy sú rozdelené do dvoch kategórií:

  • kategória "základné školy"
  • kategória "stredné školy"

Žiaci základných škôl nesúťažia spolu so žiakmi stredných škôl.

Súťažné práce bude hodnotiť porota zložená z odborníkov zo Slovenskej sporiteľne, a.s..

 

Upozornenie: Odborná porota bude hodnotiť súťažné práce len v prípade, ak sa do súťaže v jednotlivých kategóriách prihlási aspoň 12 rôznych súťažných tímov z min. 6-tich rôznych škôl (min. 12 súťažných tímov zo 6-tich rôznych škôl v kategórii "základné školy" a min. 12 súťažných tímov zo 6-tich rôznych škôl v kategórii "stredné školy"). V prípade, že sa v niektorej z kategórii tento počet nenaplní, nebudú súťažné práce posudzované odbornou porotou a žiadny z prihlásených súťažných tímov nepostúpi do finále. O tejto skutočnosti budú súťažné tímy, ktoré sa do súťaže zapoja odoslaním záväznej prihlášky, včas informované.

 

Téma projektu

Téma bude zverejnená najskôr 10. februára 2020.

 

Forma a rozsah súťažnej práce

Súťažný tím napíše a odošle vlastnú súťažnú prácu na zadanú tému vo forme krátkeho projektu.

Súťažná práca musí mať nasledovnú formu:

  • je napísaná v elektronickej podobe v textovom editore Word a poslaná vo formáte .doc, .docx alebo .pdf 
  • je napísaná v slovenskom jazyku,
  • rozsah: max. 5 strán bez titulného listu
  • titulný list obsahuje: údaje školy, názov súťažnej práce, názov tímu, mená a priezviská členov súťažného tímu
  • vzor súťažnej práce

(Súťažné práce, ktoré nebudú spĺňať predpísanú formu a rozsah, nebudú akceptované.)

 

Prečítajte si pravidlá súťažekritériá hodnotenia súťažných prác.