Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Všeobecné informácie

Vzdelávací program JA Finančná gramotnosť ideovo vychádza z požiadavky zvýšenia finančnej gramotnosti na Slovensku. Reaguje na potrebu zvýšiť nielen odborný, ale tiež metodický potenciál pedagogických zamestnancov. Program sa zameriava na vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti tak, aby mohli následne rozvíjať témy z obsahu Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.2 (NŠFG) u mladých ľudí netradičnými a inovatívnymi metódami.

 

Učiteľ alebo vychovávateľ môže program JA Viac ako peniaze na škole realizovať, ak:

 • absolvoval kontinuálne inovačné vzdelávanie (možnosť získať 25 kreditov) alebo vzdelávanie bez kreditov. Učiteľ môže začať program vyučovať už po absolvovaní modulu č. 2  (Úvodný metodický tréning).
 • vyplnil okrem prihlášky na vzdelávanie aj prihlášku učiteľa a školy do programu, ktorá ho oprávňuje využívať vzdelávacie materiály a realizovať na škole program so žiakmi.
 
Kontinuálne inovačné vzdelávanie alebo vzdelávanie bez kreditov?

Program JA Finančná gramotnosť môže na škole realizovať iba pedagóg, ktorý v minulých šk. rokoch absolvoval buď kontinuálne inovačné vzdelávanie (KIV) JA Finančná gramotnosť, alebo vzdelávanie bez kreditov. Tiež pedagóg, ktorý je v aktuálnom školskom roku frekventantom niektorého z uvedených vzdelávaní, a to po absolvovaní úvodného metodického tréningu (modul 2).

JA Slovensko poskytuje kontinuálne inovačné vzdelávanie na základe akreditácie vydanej MŠVVaŠ. Rozhodnutie o akreditácii si môžete stiahnuť tu. Celý vzdelávací program je rozpracovaný na obdobie 12 mesiacov s časovou dotáciou 110 hodín. Pozostáva z 5-tich modulov a je ukončený záverečnou prezentáciou (záverečnou prácou) a pohovorom pred odbornou komisiou. Za úspešné ukončenie kontinuálneho inovačného vzdelávania je pedagógovi priznaných 25 kreditov. Dokladom o absolvovaní programu je Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania.

Vzdelávanie (bez kreditov) má rovnaký vzdelávací program a moduly (obsah aj trvanie) ako kontinuálne inovačné vzdelávanie. Od KIV sa líši v tom, že sa nekončí obhajobou záverečnej práce (záverečnej prezentácie) a záverečným pohovorom a neprideľujú sa zaň kredity. Dokladom o absolvovaní programu je Certifikát o úspešnom absolvovaní vzdelávania, ktorý oprávňuje pedagóga na ktorejkoľvek základnej alebo strednej škole v Slovenskej republike.

 

Pre koho je KIV "JA Finančná gramotnosť" a vzdelávanie bez kreditov určené

Kategória pedagogických zamestnancov podľa § 12 zákona č.317/2009 Z.z.:

 • učiteľ,
 • vychovávateľ.

Podľa § 13 zákona č.317/2009 Z. z. učiteľ v podkategórii:

 • učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy),
 • učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy),
 • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy),
 • učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie.
Cena za kontinuálne inovačné vzdelávanie a vzdelávanie bez kreditov

Cena KIV aj vzdelávania bez kreditov je v školskom roku 2018/2019 80 €/osobu*.  Úhradu je potrebné vykonať po doručení faktúry, v ktorej sú uvedené informácie o spôsobe platby. Faktúra je doručená e-mailom na adresu uvedenú v prihláške, alebo prostredníctvom Slovenskej pošty (ak je tak žiadané v prihláške). Vyššie uvedená cena je konečná a tvorí iba časť celkových nákladov na KIV alebo vzdelávanie bez kreditov.

* Platí len v prípade, že sa pedagóg prihlásený na KIV alebo vzdelávanie bez kreditov prihlási aj do programu JA Viac ako peniaze (pošle prihlášku do tohto programu) a bude ho na škole vyučovať. V opačnom prípade platí za KIV/vzdelávanie bez kreditov plnú cenu vo výške 250 €. Bližšie informácie sú uvedené v pravidlách.


Forma kontinuálneho inovačného vzdelávania a vzdelávania bez kreditov

Kombinovaná forma v rozsahu 110 hodín, z toho je 45 hodín prezenčných a 65 hodín dištančných. Pri prezenčnej forme sa uplatňujú výcvikové a zážitkové formy vzdelávania. Vzdelávací program sa skladá z niekoľkých modulov, ktoré umožňujú učiteľom získať odborné informácie a metodické postupy k využívaniu jednotlivých častí programu JA Viac ako peniaze.

Modul 1 - Základy finančnej gramotnosti a úvod do problematiky

Forma: dištančná

Dištančná forma prebieha prostredníctvom e-learningu. Frekventanti pracujú s učebnými textami online učebnice a pod vedením lektora odpovedajú na otvorené otázky a úlohy.

Učebné texty sú rozdelené do 10-tich kapitol:

 1. Peniaze
 2. Naše príjmy a výdavky
 3. Riadenie financií
 4. Ako fungujú banky?
 5. Môj prvý účet v banke
 6. Ako a čím platíme
 7. Moderné bankové nástroje
 8. Existuje niečo iné okrem peňazí?
 9. Zadlžiť sa rozumne
 10. Životné istoty a riziká

Modul je ukončený záverečným testom, ktorý obsahuje otázky zo všetkých 10-tich kapitol. Záverečný test je úspešne urobený, ak frekventant odpovie správne na 75 % otázok.

Modul 2 - Úvodný metodický tréning

V teoretickej časti sa používajú didaktické metódy: výklad, diskusia, riešenie pracovných listov a iné. Praktická časť je založená na aktivizujúcich didaktických metódach (didaktické hry, hranie rolí, škálové aktivity a pod.) s dôrazom na skupinovú prácu.

Tréning učiteľov rámcovo zahŕňa:

 • predstavenie programu
 • úvod do problematiky - Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.2
 • inštruktáž k online učebnici predmetu JA Viac ako peniaze
 • praktickú prípravu na využitie učebných materiálov, projektové vyučovanie, prípadové štúdie
 • predstavenie súťaží a príležitosti v rámci programu a spolupráce s organizáciou
 • teambuildingové aktivity

Výstupom dištančnej formy vzdelávania pre účastníkov je osvojenie si teoretických aj praktických poznatkov a spracovanie, vyhodnotenie a prezentácia zadanej vzdelávacej aktivity.

Modul 3 - Prípadové štúdie

Forma: dištančné štúdium

Frekventanti riešia vybranú prípadovú štúdiu, pričom môžu využiť konzultáciu s tútorom - manažérom programu JA Viac ako peniaze. Komunikácia prebieha online aj prostredníctvom portálu JA Slovensko.

Výstupom tohto modulu je osvojenie si teoretických aj praktických poznatkov a spracovanie a vyhodnotenie zadanej prípadovej štúdie.

Modul 4 - Inovačné trendy v oblasti finančnej gramotnosti a jej vyučovaní

Forma: prezenčné štúdium

Ide o 1-dňové pracovné stretnutie spojené so vzdelávacím seminárom, ktoré je zamerané na aktuálne trendy v oblasti finančnej gramotnosti a na finančnom trhu. Učitelia sa oboznámia s novými poznatkami z bankového prostredia (napr. novými bankovými produktmi) prostredníctvom výkladu odborného lektora. Dôraz sa kladie na prepojenie vyučovacích hodín s reálnou praxou s podporou aktivizačných metód. Pedagógovia prezentujú a zdieľajú medzi sebou skúsenosti v programe a pri práci so žiakmi.

Modul 5 - Finančná gramotnosť a manažment osobných financií

Forma: dištančné štúdium
Riešenie úloh a diskusia s lektorom v dištančnej forme bude prebiehať online, prostredníctvom portálu JA Slovensko. Získavanie a spracovanie informácií o finančnom trhu a situácii v rodinných a osobných financiách. Prijímanie finančných rozhodnutí. Aktívne využívanie elektronických zdrojov údajov o finančnom trhu a ekonomickej situácii. Tvorba projektov a medzipredmetových aktivít.

Požiadavka na výstupy z dištančnej formy vzdelávania tohto modulu: Výstupom dištančnej formy vzdelávania pre účastníkov je osvojenie si didaktických postupov pri tvorbe aktivít pre oblasť finančnej gramotnosti a analyzovanie aktuálnych a relevantných informácií z finančného trhu. Účastníci navrhnú a vytvoria vlastné krátke aktivity pre oblasť finančnej gramotnosti.


Požiadavky na ukončenie vzdelávania

Učiteľ, ktorý absolvuje vzdelávanie v programe (bez možnosti získať kredity), musí absolvovať 100 % vzdelávania, teda úspešne ukončiť všetkých 5 modulov. Až po ich úspešnom absolvovaní získa certifikát, ktorý ho bude oprávňovať k realizácii programu na ktorejkoľvek základnej alebo strednej škole na Slovensku.

 

Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončenie kontinuálneho inovačného vzdelávania:

Požiadavky na ukončenie vzdelávacieho programu:

 1. účasť najmenej 80 % z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania,
 2. úspešné spracovanie výstupov z dištančnej formy vzdelávania,
 3. úspešná záverečná prezentácia,
 4. úspešný pohovor.

Inovačné vzdelávanie končí záverečnou prezentáciou a pohovorom pred trojčlennou skúšobnou komisiou vymenovanou poskytovateľom inovačného vzdelávania.

Požiadavka na záverečnú prezentáciu absolventov vzdelávacieho programu:

Spracovanie metodických materiálov k 2 vyučovacím hodinám.

Záverečný pohovor vzdelávacieho programu bude zameraný na aplikáciu situačných a aktivizačných metód zameraných na využitie tém z oblasti finančnej gramotnosti a manažmentu osobných financií v konkrétnom predmete alebo v rámci medzipredmetových vzťahoch. O ukončení inovačného vzdelávania sa vyhotovuje protokol podpísaný predsedom a všetkými členmi skúšobnej komisie. Ak člen skúšobnej komisie má výhradu k protokolu, uvedie to do toho protokolu.

Témy z oblasti finančnej gramotnosti a manažmentu osobných financií:

 1. Finančná zodpovednosť spotrebiteľov
 2. Plánovanie, príjem a práca
 3. Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov
 4. Úver a dlh
 5. Sporenie a investovanie
 6. Riadenie rizika a poistenie