Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


O programe

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2018/2019 ukladá školám povinnosť zapracovať témy Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.2 do školských vzdelávacích programov.

Taktiež odporúča zapájať sa do programov na podporu finančnej gramotnosti JA Viac ako peniaze (str. 32, bod 13) a JA A PENIAZE (str. 33, bod 14).

Cieľové skupiny

1. Žiaci
Program je určený pre žiakov 7. – 9. ročníkov základných škôl a 1. – 4. ročníkov stredných škôl.

2. Učitelia
Pre učiteľov základných a stredných škôl, ktorí majú záujem rozšíriť aj svoje zručnosti v oblasti finančnej gramotnosti, prostredníctvom akreditovaného kontinuálneho inovačného vzdelávania.

3. Rodičia
Aktivity priamo zapájajú do fin. gramotnosti aj rodičov žiakov. Spolu diskutujú o školských zadaniach ich žiakov a domácich úlohách.

 

Cieľ programu
 • Cieľom je zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov základných a stredných škôl a naučiť ich finančne plánovať svoju budúcnosť.
O programe
 • Program využíva zážitkové vzdelávanie a aktivizačné prvky vzdelávania.
 • Vzdelávací program je rozdelený do desiatich tematických celkov. Tieto na seba postupne nadväzujú od histórie peňazí, bánk a bankových produktov, cez vlastný účet, platobné nástroje, sporenie a investovanie, až po riziká.
 • Témy sú štruktúrované tak, aby im žiaci porozumeli, rozšírili a umocnili svoje schopnosti.
 • Žiaci na hodinách riešia praktické úlohy a problémy, s ktorými sa môžu stretnúť v praxi.
 • Pre učiteľov a žiakov je k dispozícii interaktívna e-learningová učebnica.
 • Program je pre školu flexibilný. Je na možnostiach a rozhodnutí školy, či sa bude vyučovať ako samostatný predmet v rámci školského vzdelávacieho programu, alebo ako súčasť už existujúceho predmetu, ktorý svojim obsahom ponúka priestor na jeho realizáciu.
 • Škola môže do programu zapojiť ľubovoľný počet tried, žiakov a učiteľov.
Výhody programu:
 • žiaci získajú prehľad z oblasti finančnej gramotnosti,
 • učebné texty sú písané zrozumiteľne a zaujímavo,
 • žiaci majú možnosť testovať si vedomosti a riešiť zadania otvorených otázok a úloh v priebehu štúdia,
 • žiaci študujú v pohodlí domova prostredníctvom internetu, ale i v školskom prostredí,
 • príležitosť pre žiakov zapojiť sa do súťaže počas šk.roka,
 • príležitosť pre spoluprácu s konzultantom z praxe.
Vzdelávanie učiteľov
 • Príprava pedagogického zamestnanca na realizáciu programu prebieha v súlade s kontinuálnym inovačným vzdelávaním.
 • Program JA Viac ako peniaze je akreditovaný MŠVVaŠ SR v rámci kontinuálneho inovačného vzdelávania. Pedagogický zamestnanec po úspešnom absolvovaní KIV získa 25 kreditov.
 • Program JA Viac ako peniaze môže realizovať iba pedagogický zamestnanec, ktorý bol riadne vyškolený organizáciou JA Slovensko.
 • Viac informácií o vzdelávaní.

V prípade, že máte záujem o vzdelávanie žiakov základných škôl na 1. stupni (ISCED 1), pripravili sme pre vás vzdelávací program JA A PENIAZE.