Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


O programe

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2016/2017 ukladá školám povinnosť zapracovať témy Národného štandardu finančnej gramotnosti do svojich školských vzdelávacích programov.

Taktiež odporúča zapájať sa do programov na podporu finančnej gramotnosti (str. 24), Viac ako peniaze a JA A PENIAZE.

 

Cieľové skupiny

1. Žiaci
Program je určený pre žiakov 7. – 9. ročníkov základných škôl a 1. – 4. ročníkov stredných škôl.

2. Učitelia
Pre učiteľov základných a stredných škôl, ktorí majú záujem rozšíriť aj svoje zručnosti v oblasti finančnej gramotnosti, prostredníctvom akreditovaného kontinuálneho inovačného vzdelávania.

3. Rodičia
Aktivity priamo zapájajú do fin. gramotnosti aj rodičov žiakov. Spolu diskutujú o školských zadaniach ich žiakov a domácich úlohách.

Cieľ programu
 • Cieľom je zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov základných a stredných škôl a naučiť ich finančne plánovať svoju budúcnosť.
O programe
 • Program využíva zážitkové vzdelávanie a aktivizačné prvky vzdelávania.
 • Vzdelávací program je rozdelený do desiatich tematických celkov. Tieto na seba postupne nadväzujú od histórie peňazí, bánk a bankových produktov, cez vlastný účet, platobné nástroje, sporenie a investovanie, až po riziká.
 • Témy sú štruktúrované tak, aby im žiaci porozumeli, rozšírili a umocnili svoje schopnosti.
 • Žiaci na hodinách riešia praktické úlohy a problémy, s ktorými sa môžu stretnúť v praxi.
 • Pre učiteľov a žiakov je k dispozícii interaktívna e-learningová učebnica.
 • Program je pre školu flexibilný. Je na možnostiach a rozhodnutí školy, či sa bude vyučovať ako samostatný predmet v rámci školského vzdelávacieho programu, alebo ako súčasť už existujúceho predmetu, ktorý svojim obsahom ponúka priestor na jeho realizáciu.
 • Škola môže do programu zapojiť ľubovoľný počet tried, žiakov a učiteľov.
Výhody programu:
 • žiaci získajú prehľad z oblasti finančnej gramotnosti,
 • učebné texty sú písané zrozumiteľne a zaujímavo,
 • žiaci majú možnosť testovať si vedomosti a riešiť zadania otvorených otázok a úloh v priebehu štúdia,
 • žiaci študujú v pohodlí domova prostredníctvom internetu, ale i v školskom prostredí,
 • príležitosť pre žiakov zapojiť sa do súťaže počas šk.roka,
 • príležitosť pre spoluprácu s konzultantom z praxe.
Vzdelávanie učiteľov
 • Príprava pedagogického zamestnanca na realizáciu programu prebieha v súlade s kontinuálnym inovačným vzdelávaním.
 • Program Viac ako peniaze je akreditovaný MŠVVaŠ SR v rámci kontinuálneho inovačného vzdelávania. Pedagogický zamestnanec po úspešnom absolvovaní celého kontinuálneho inovačného vzdelávania môže získať 25 kreditov.
 • Program Viac ako peniaze môže realizovať iba pedagogický zamestnanec, ktorý bol riadne vyškolený organizáciou JA Slovensko.
 • Viac informácií o vzdelávaní.

V prípade, že máte záujem o vzdelávanie žiakov základných škôl na 1. stupni, pripravili sme pre vás nový vzdelávací program JA A PENIAZE. Viac o ňom nájdete tu.