Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Centrálne testovanie a certifikát za absolvovanie programu

 

Certifikát

Žiak základnej alebo strednej školy, ktorý je v šk. roku 2018/2019 zapojený do programu JA Viac ako peniaze, má nárok na získanie certifikátu za jeho úspešné absolvovanie po splnení nasledovných podmienok:

  • na začiatku programu absolvuje centrálny vstupný test

         a súčasne

  • v závere programu úspešne absolvuje centrálny výstupný test (úspešne urobený test = min. 75 % správne zodpovedaných otázok).

 

Termíny centrálnych testov

Centrálny vstupný test  (pre žiakov zapojených v 1-ročnom programe alebo v 2-ročnom programe so začiatkom v šk. roku 2018/2019):

1. október - 12. október 2018

Centrálny výstupný test (pre žiakov zapojených v 1-ročnom programe alebo v 2-ročnom programe so začiatkom v šk. roku 2017/2018):

1. termín:  29. apríl - 10. máj 2019  (tento termín je vhodný pre končiace ročníky stredných škôl alebo triedy, ktoré sa testovania nemôžu zúčastniť v ďalšom termíne)

2. termín:  3. jún - 14. jún 2019

 

Náhrada centrálneho vstupného testu

Ak žiak z akéhokoľvek dôvodu neabsolvuje centrálny vstupný test alebo je zaregistrovaný do online učebnice po zadaní centrálneho vstupného testu, môže ho nahradiť vypracovaním všetkých otvorených otázok a úloh zo všetkých kapitol príslušnej online učebnice. Žiak na otázky a úlohy v online učebnici odpovedá priebežne počas školského roka podľa pokynov od učiteľa. Učiteľ vypracované otázky a úlohy v online učebnici priebežne kontroluje a jednotlivé kapitoly uzatvára, a to najneskôr do 30. apríla 2019. Po tomto termíne náhrada centrálneho vstupného testu nebude uznaná.

 

Spôsob zaslania certifikátov

Certifikáty pre žiakov, ktorí splnili vyššie uvedené podmienky, budú zaslané na meno učiteľa a adresu príslušnej školy prostredníctvom Slovenskej pošty v nasledovných termínoch:

pre 1. termín centrálneho výstupného testovania:     do 17. mája 2019

pre 2. termín centrálneho výstupného testovania:     do 21. júna 2019

 

(Pozn.: V prípade, že bude zo strany školy, učiteľa alebo žiaka požadovaná zmena údajov na certifikáte z dôvodu chybne zadaného mena a priezviska žiaka pri jeho registrácii do online učebnice učiteľom, za opätovné vystavenie a zaslanie certifikátu bude škole účtovaný poplatok vo výške 5,- €).