Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Centrálne testovanie a certifikát za absolvovanie programu

Žiak základnej alebo strednej školy, ktorý je v šk. roku 2019/2020 zapojený do programu Viac ako peniaze, má nárok na získanie certifikátu za jeho úspešné absolvovanie po splnení nasledovných podmienok:

  • na začiatku programu absolvuje centrálny vstupný test

         a súčasne

  • v závere programu úspešne absolvuje centrálny výstupný test (úspešne urobený test = min. 75 % správne zodpovedaných otázok).

 

Termíny centrálnych testov

Centrálny vstupný test  (pre žiakov zapojených v 1-ročnom programe alebo v 2-ročnom programe so začiatkom v šk. roku 2019/2020):

  • 7. október - 18. október 2019

Centrálny výstupný test (pre žiakov zapojených v 1-ročnom programe alebo v 2-ročnom programe so začiatkom v šk. roku 2018/2019):

  • 1. termín:  20. apríl - 4. máj 2020  (tento termín je vhodný pre končiace ročníky stredných škôl alebo triedy, ktoré sa testovania nemôžu zúčastniť v druhom termíne)
  • 2. termín:  1. jún - 12. jún 2020

 

Ak máte záujem zadať žiakom výstupný test v 1. termíne, je potrebné ich na test prihlásiť. Formulár pre prihlásenie nájdete na stránke vzdelavanie.jaslovensko.sk v sekcii "Učiteľ". Formulár je dostupný najneskôr mesiac pred zadaním testu v 1. termíne.

Pokiaľ chcete, aby bol žiakom test zadaný v druhom termíne, nemusíte vypĺňať žiadny formulár. Test bude žiakom zadaný automaticky. Nebude však zadaný žiakom, ktorí sú zapojení do 2-ročného programu a realizujú iba prvý rok z dvoch.

 

Náhrada centrálneho vstupného testu

Ak žiak z akéhokoľvek dôvodu neabsolvuje centrálny vstupný test alebo je zaregistrovaný do online učebnice po zadaní centrálneho vstupného testu, môže ho nahradiť vypracovaním všetkých otvorených otázok a úloh zo všetkých kapitol príslušnej online učebnice. Žiak na otázky a úlohy v online učebnici odpovedá priebežne počas školského roka podľa pokynov od učiteľa. Učiteľ vypracované otázky a úlohy v online učebnici priebežne kontroluje a jednotlivé kapitoly uzatvára, a to najneskôr v posledný deň určený pre centrálny výstupný test.
O úspešnom vypracovaní všetkých otvorených otázok a úloh je nutné informovať emailom manažéra programu (kalcevsky@jaslovensko.sk) najneskôr v posledný deň, ktorý je vyhradený pre výstupné testovanie. Po tomto termíne náhrada centrálneho vstupného testu nebude uznaná.

 

Pozn.: V prípade, že bude zo strany školy, učiteľa alebo žiaka požadovaná zmena údajov na certifikáte z dôvodu chybne zadaných údajov o žiakovi, či škole, ktoré nie sú spôsobené chybou zo strany JA Slovensko, n. o., za opätovné vystavenie a zaslanie certifikátu bude účtovaný poplatok vo výške 5,- €.  Tento poplatok je platný aj v prípade žiadosti o vystavenie duplikátu. Nový certifikát bude zaslaný až po pripísaní týchto prostriedkov na náš účet.