Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihláška do programu Viac ako peniaze

Prihlášku môžu do konca septembra vyplniť iba vyškolení učitelia, ktorí v minulosti úspešne absolvovali vzdelávanie pre program Viac ako peniaze.

Ak máte o program záujem a nie ste vyškolený, vyplňte tento formulár.


TIP pre vyplnenie prihlášky: V prípade, že sa z jednej školy do programu hlási viac vyškolených učiteľov, odporúčame, aby učitelia vypĺňali prihlášku z jedného počítača postupne za sebou. Po vyplnení a odoslaní prihlášky prvého učiteľa si systém pamätá vyplnené údaje, ktoré zostanú zobrazené na obrazovke PC (napr. o škole). Stačí, keď ďalší učiteľ zmení (prepíše) údaje o sebe a prihlášku odošle.

Pokiaľ máte akýkoľvek problém s vyplnením prihlášky alebo potrebujete pomoc, kontaktujte programového riaditeľa Petra Kalčevského - kalcevsky@jaslovensko.sk 

 

Vypĺňajte, prosím, s diakritikou! Polia označené hviezdičkou sú povinné!

Záväzná prihláška školy a učiteľa do programu
Viac ako peniaze v školskom roku 2019/2020

Prihláška do programu je záväzná a odoslaná so súhlasom riaditeľa školy/zariadenia (ďalej len škola). Vedenie školy bolo oboznámené s podmienkami a priebehom vzdelávacieho programu, pričom vytvorí vyučujúcemu a žiakom adekvátne podmienky na realizáciu programu v škole. Podľa možností umožní pedagogickému zamestnancovi a študentom účasť na vzdelávacích aktivitách, pracovných stretnutiach, súťažiach a projektoch JA Slovensko.

 

V prípade akejkoľvek zmeny údajov uvedených v prihláške je nutné informovať organizáciu JA Slovensko.

           

Údaje o organizácii:

Junior Achievement Slovensko, n.o.,Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava-Staré Mesto

IČO: 42166292, DIČ: 2022649079

číslo účtu (FIO banka) IBAN: SK48 8330 0000 0024 0123 3453

 

Poplatok za program

Program Viac ako peniaze je spoplatnený sumou 30,- € za 1 školský rok (bez ohľadu na počet zapojených tried a učiteľov). Faktúra bude vystavená na základe prihlášky a zaslaná elektronicky na uvedenú emailovú adresu školy a učiteľa. Takáto faktúra je platným účtovným dokladom.

Stanovené poplatky za prihlášku sú konečné. Tvoria však iba časť celkových nákladov na vzdelávací program alebo vzdelávanie učiteľa.

 

Ostatné podmienky a pravidlá prihlasovania sú zverejnené na tejto stránke.

           
ŠKOLA/ZARIADENIE

Názov:
(uveďte celý názov školy, nie skratku)

  

(napr. Stredná odborná škola polytechnická)

Ulica a číslo:   
Mesto: PSČ:  
Kraj: Okres:
Telefón: Fax:
E-mail:   
IČO: DIČ:
 
RIADITEĽ
Titul:   
Meno: Priezvisko:
 
Fakturačné údaje

Faktúra bude zaslaná v elektronickom formáte na emailovú adresu, ktorá je uvedená pri fakturačných údajoch. Faktúra zaslaná elektronicky je platným účtovným dokladom.

 

 

Vyplňte v prípade, že registračný poplatok bude hradiť iná organizácia ako škola, napr. občianske združenie, Rada rodičov školy a pod.

Názov zariadenia:      
Ulica a číslo:      
Mesto:   PSČ:
IČO:   DIČ:
Email:      
Máme záujem zaslať faktúru aj poštou. (Táto služba je spoplatnená sumou 3,- € za faktúru a bude pripočítaná k sume stanovenej za program. Faktúra bude zaslaná emailom aj poštou na adresu uvedenú vo fakturačných údajoch.)
Skontrolujte si, prosím, dôkladne všetky vyplnené údaje (predovšetkým fakturačné). V prípade požadovania zmeny/opravy fakturačných údajov si bude organizácia JA Slovensko nárokovať poplatok vo výške 5,- € za vystavenie novej, opravenej faktúry.
 
UČITEĽ PROGRAMU
Vyučovať program môže len osoba vyškolená organizáciou Junior Achievement Slovensko. Prečítajte si viac.
Titul pred menom: Titul za menom:
Meno: Priezvisko:
Telefón (mobil): E-mail (osobný): 
Aprobácia:         Učiteľ vyučuje predmety:
 

Nevyškolený učiteľ - je potrebné vyplniť aj prihlášku na vzdelávanie.

 

Vyškolený učiteľ:

Vyplňte, prosím, číslo osvedčenia, ktoré ste získali za úspešné absolvovanie KIV, resp. vzdelávania JA Finančná gramotnosť alebo Viac ako peniaze.

 

 

 

 

 

 
Učiteľ je interným učiteľom školy.
Učiteľ je externým učiteľom školy.
 
Realizácia programu

Program sa bude na škole realizovať ako:

 

 
 
 
 

 

           

Program budem v triede/triedach od šk. roku 2019/2020 realizovať realizovať ako:

 

 

 

Pred odoslaním, skontrolujte správnosť všetkých vyplnených údajov!

Tieto údaje sú využívané na ďalšiu komunikáciu s učiteľom počas doby realizácie programu, a tiež na vystavenie faktúry.

 
PRIHLÁŠKU VYPLNIL   

Meno a priezvisko:

Funkcia:
E-mail:
Dátum: 18.10.2019  06:48
    
Vaša prihláška bude spracovaná do 5-tich pracovných dní od jej odoslania. Informáciu o Vašom zapojení do programu nájdete na stránke www.viacakopeniaze.sk.
    

Prihlášku si môžete ešte pred jej odoslaním vytlačiť.

          

Súhlasím s pravidlami a podmienkami prihlasovania sa pre vzdelávací program a/alebo vzdelávanie JA Slovensko, n.o., s ktorými som sa oboznámil/a.

V prípade nesprávneho vyplnenia údajov a následnej žiadosti o opravu vystavenej faktúry je účtovaný poplatok. Viac informácií nájdete v pravidlách a podmienkach prihlasovania.

 

Súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre účely spracovania a evidencie pre potreby Junior Achievement Slovensko, n.o. v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé.