Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


European Money Week 2018

European Money Week (Európsky týždeň financií), ktorý v tomto roku pripadá na 12. až 18. marec 2018,  je spoločná iniciatíva európskych národných bankových asociácií koordinovaných Európskou bankovou federáciou.

Cieľom iniciatívy je propagovať príklady dobrej praxe v oblasti finančného vzdelávania a podpory finančnej gramotnosti žiakov základných a stredných škôl vo viac ako 30-tich európskych krajinách. Počas týždňa EMW sa v zapojených krajinách koná celý rad podujatí (semináre, konferencie) a odporúča sa, aby učitelia realizovali so žiakmi aktivity zamerané na rozvoj ich finančnej gramotnosti priamo na vyučovacích hodinách.  

 

European Money Week a JA Slovensko

JA Slovensko sa do týždňa EMW zapojí v rámci vzdelávacích programov JA A PENIAZEJA Viac ako peniaze. Odporúčame pedagógom, aby so svojimi žiakmi:

  • v programe JA Viac ako peniaze realizovali aktivity z našej databázy aktivít
  • v obidvoch programoch realizovali vlastné aktivity a úlohy
  • pozvali si na vyučovaciu hodinu konzultanta z komerčnej banky alebo inej finančnej inštitúcie
  • zorganizovali na škole Deň finančnej gramotnosti
  • zorganizovali otvorenú hodinu finančnej gramotnosti, na ktorú pozvú okrem vedenia školy aj rodičov žiakov
  • obohatili vyučovaciu hodinu nami ponúkanými finančnými hádankami, finančnými úlohami alebo tipmi pre ľahší finančný život

Aktuálne informácie o organizovaných podujatiach počas EMW si môžete pozrieť tiež na facebookovej stránke EMW.

 

Čo je finančná gramotnosť?

Podľa PISA (OECD) je finančná gramotnosť znalosť a pochopenie finančných pojmov a rizík. Je to schopnosť, motivácia a sebadôvera aplikovať ich za účelom vykonávania efektívnych rozhodnutí v rôznych finančných súvislostiach s cieľom zlepšiť finančnú situáciu jednotlivca a spoločnosti, a tým im umožniť účasť na ekonomickom dianí.

Podľa Národného štandardu finančnej gramotnosti (NŠFG verzia 1.2) je finančná gramotnosť schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. Finančná gramotnosť nie je absolútnym stavom, je to kontinuum schopností, ktoré sú podmienené premennými ako vek, rodina, kultúra či miesto bydliska. Je to  označenie pre stav neustáleho vývoja, ktorý umožňuje každému jednotlivcovi efektívne reagovať na nové osobné udalosti a neustále meniace sa ekonomické prostredie.